Overzicht moties voorjaarsnota

Omschrijving motie

Korte toelichting uitwerking

Waar verwerkt?

De  Bredase evenementenmarinier

Social return on investment, een kans voor Breda

De motie roept op om onderzoek te doen naar de verbreding van social return en hiertoe met een voorstel te komen. Met het ‘Beleidskader Social Return. Het Bredase kader voor socialer ondernemen 2016 e.v.’ wordt invulling gegeven aan deze motie. Het raadsvoorstel is in de gemeenteraad van 29 september geagendeerd.

Beleidskader Social Return. Het Bredase kader voor socialer ondernemen 2016 e.v.’

Verkennen bijdrage ondernemers aan ATEA

In deze motie wordt het college verzocht In overleg te treden met ondernemers en gezamenlijk dit jaar te onderzoeken hoe het
bedrijfsleven actief kan participeren in ATEA en daarmee hun ervaring en kennis de gemeente Breda ten goede kan laten komen.
De motie wordt betrokken bij de verdere doorontwikkeling van het Werkgeversservicepunt Breda. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang tussen de werkgeversdienstverlening en verschillende andere vormen van dienstverlening van de gemeente aan werkgevers.

Houdbare huishoudelijke hulp

De motie geeft aan maatregelen te nemen om de kwaliteit en duurzaamheid van het instrument PGB en Alphacheque te inventariseren

Het maatregelen onderzoek naar de Alphacheque in de toekomst van Huishoudelijke Verzorging in Breda. De gemeenteraad is hierover per raadsbrief geïnformeerd in september.

Tijdig tijdelijke woningen

De motie roept op om voor het einde van 2016 aanvang te maken met de realisatie van 50 tijdelijke woningen. Naar verwachting zal de raad in november besluiten over een voorstel dat leidt tot de bouw van een aantal tijdelijke woningen (max 10 jaar) aan de Kesterenlaan.

Rol de uitvindfabriek verder uit

De motie vraagt om samenwerking van de Uitvindfabriek met bedrijfsleven en andere partners in de stad en regio. Slimme verbindingen met andere technische ontwikkel projecten in de stad.

We zijn nauw verbonden aan de Uitvindfabriek. Slimme arrangementen en samenwerkingen staan daar hoog op de agenda. Uitgangspunten van de motie zijn besproken en daarop wordt vanuit de Uitvindfabriek op geacteerd.

1000!

De motie roept op om binnen drie jaar te starten met de realisatie van 1000 sociale woningen. De woningbouwbehoefte in Breda voor de middellange termijn is onderzocht door Rigo. De onderzoeksgegevens waren mede van belang voor de aanvulling op de woonvisie die dit najaar ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Deze visie beschrijft de maategelen die nodig worden bevonden voor de realisatie van de woonagenda. Deze 1000 woningen worden meegenomen in de stedelijke programmering. In het najaar wordt de raad hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebijeenkomst.

Sociale innovatie met creativiteit en lef

Breda is van iedereen, ook digitaal toegankelijk

In deze motie wordt opgeroepen om de website en webapp’s te ontwikkelen die voldoen aan landelijke toegankelijkheidsnormen en tevens in overleg te gaan met belangengroepen. Voor maart 2017 een verbeterplan op te stellen.

Toegankelijkheid wordt zeer breed gezien zowel digitaal als fysiek. Met de ontwikkelingen van de nieuwe website breda.nl wordt aangesloten bij de uitgangspunten zoals genoemd in de motie. Daarnaast zetten we in op de Agenda 22 en dingen we mee naar de Access City Award om Breda voor iedereen ook fysiek zo toegankelijk mogelijk te maken. De raad is hierover in september per raadsbrief geïnformeerd.

Triple A

In deze motie wordt het college verzocht een onderzoek naar het verlagen van energielasten door het verduurzamen van huishoudelijke
apparaten op te zetten.
Ter nadere uitvoering van deze motie is Pakhuis B gevraagd om een verkennend onderzoek te doen. De resultaten daarvan worden in het najaar aan de raad teruggekoppeld.

Stopformulieren politie

Water terug in de stad

De motie roept om op zo snel mogelijk met partners te komen tot een plan en de kosten op te nemen in de begroting.

Breda heeft op dit moment al 12 watertappunten in de openbare ruimte. Het voorstel is om ongeveer 30 extra watertappunten te realiseren bij grotere sport- en speelplekken en in parken en langs (recreatieve) routes en 30 in de nabijheid van onderwijslocaties, zowel basis, als middelbaar en hoger onderwijs. We kijken hierbij naar de spreiding over de stad en locaties waar veel mensen passeren, fietsers en wandelaars. In afstemming met wensen vanuit de wijken en scholen wordt hiervoor dit najaar een voorstel gemaakt, aan de hand van een aantal criteria. Bij de realisatie van een watertappunt nabij een school, worden de betreffende scholen betrokken en gevraagd mee te doen met de DrinkWater aanpak vanuit JOGG-Breda.