Breda sterke stad

Breda, sterke stad
Deze zomer is in volle glorie het nieuwe station geopend. Veel meer dan alleen een plek waar treinen stoppen en reizigers vertrekken en aankomen. Een prachtige poort met buitengewone potentie voor de toekomst van onze stad, wijken en dorpen. Internationaal knooppunt. Nieuw icoon van Breda; stad van mensen, ontmoeting, van verbondenheid en kracht. Een bijzondere stad waar we vooral met elkaar en met trots aan werken om deze nog mooier, beter en sterker te maken. In deze begroting ziet u met welke focus in ambitie, aandacht, energie en aanpak wij in 2017 en verder als stadsbestuur willen bijdragen aan Breda, sterke stad.
In het bestuursakkoord Focus op Vooruitgangrichtten we ons al op een toekomstbestendig Breda waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is en blijft. Waar de economie aantrekt en kansen biedt; en waar ruim baan is voor innovatie. Voor en met alle bewoners, bezoekers, bollebozen, benjamins, bedrijven, buren, buitenlui, bestuurders, …
In deze begroting zoomen we nog scherper in op de thema's waar we met de voorjaarsnota de focus op legden en investeren we met de stad vanuit een stevige basis om de ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten van Breda vol te benutten en te versterken. Om zichtbaar bij te dragen aan Breda ‘next level’. Vanzelfsprekend met wederzijds vertrouwen, lef, partnerschap en vanuit een positief mensbeeld. Volle kracht vooruit.

Sterk Innovatief
Samen met de stad werken we aan betere oplossingen. Dat betekent dat we op alle fronten ruim baan geven aan innovatie. Bestuurlijk én maatschappelijk. We willen aansluiten bij de energie die er in de stad is. In de wetenschap dat innoveren ook risico nemen betekent. En dus samen accepteren dat sommige experimenten tot briljante mislukkingen leiden. Natuurlijk voelt dat soms onwennig. Voor alle partijen. We experimenteerden er al mee op kleine schaal en zijn nu toe aan een volgende stap. Dat is spannend in de goede zin van het woord. We maken graag plaats voor burgerinitiatieven, zien uit naar ontmoetingen op broedplaatsen en waar we kunnen doen we mee in coöperaties. Breda Begroot, Pakhuis B, Stadslabs, Breda Doet, Smart City-projecten, Cultuur Breda en Open Data-platforms zijn voorbeelden die de innovatieve stadskracht bij elkaar brengen!

Sterke Economie
Met de strategische ligging en het goede economische vestigingsklimaat van Breda hebben we een troef in handen voor een sterke economie. Daar zetten we vol op in. We benutten kansen door in verbinding met onze omgeving meer en meer een internationale schakelstad te worden. Voor Breda is het van belang dat we een sterke stad in een sterke regio zijn. Daarom bundelen we de regionale slagkracht nog meer en focussen we in de samenwerking op de economisch-ruimtelijke opgaven. De internationale en regionale poort van Breda staat ver open voor bezoekers, bedrijven en investeerders uit de Randstad, België, Frankrijk of Duitsland. Bijna letterlijk: op het station, bij Hazeldonk of Breda International Airport.

Onze internationale ambities  krijgen ook vorm  in samenwerking met de sterke Bredase onderwijs- en kennispartners. Een samenwerking die van groot belang is voor een sterkere economie waar kennis een steeds grotere rol speelt. De internationale school, Logistics Connection (graduate school), kennishubs en het expat-loket zijn sprekende voorbeelden daarvan.

Ruimtelijk gezien ontwikkelt de spoorzone zich de komende jaren tot hét gebied waar de werkgelegenheid groeit, creativiteit bloeit en waar internationale hoofdkantoren graag landen. Via Breda is daarmee een krachtige aanjager en prachtige springplank in een omvattender programma van grote opgaven ter versterking van de 'greater inner-city’. Zoals het vergroten van de aantrekkingskracht van onze binnenstad, het doortrekken van de Mark, het CSM-terrein.

Sterke stad en Samenleving
Een sociaal sterke stad is voor ons vooral een Breda dat ‘Thuis voor iedereen’ betekent. We zien het als onze opgave om in de stad, de wijken en de dorpen kansen te creëren voor iedereen. Van onderwijs tot werk, tot een dak boven je hoofd, tot zorg voor elkaar. Duurzaam en dichtbij. In de vertrouwde omgeving van straat, buurt, wijk of dorp. Sport en cultuur spelen daarbij een belangrijke verbindende rol. Met kwaliteit van leven en energie als resultaat. Dat krijgt heel concreet vorm. Bijvoorbeeld in Breda Doet! In de 1.000 extra sociale huurwoningen die we de komende drie jaar bouwen. Met steeds meer mensen die opnieuw aan het werk zijn of op een andere manier weer meedoen. Met talloze praktijkvoorbeelden van goede zorg voor elkaar door familie, vrienden, buren, vrijwilligers en professionals. En natuurlijk met de opening van het nieuwe museum in het voorjaar van 2017.

Sterke Basis
Bovenstaande ambities en focus vragen om een stevig fundament. Voor de stad en onze inwoners, voor onze financiën en voor onze ambtelijke organisatie. Voor de stad en onze inwoners betekent dat ‘schoon, heel en veilig’. Daarom koersen we voor 2017 op een merkbaar schonere en veiligere stad.
Het spreekt voor zich dat onze ambities moeten matchen met onze financiën. Het flexibel maken van een deel van de begroting zien we als een kans om daar concreet vorm aan te geven.  
Zo werken we met focus op vooruitgang ook in 2017 samen met de mensen in de stad, de wijken, dorpen en de regio aan een mooier, beter en sterker Breda.

We geven vol ‘gas’ op alle ambities die eerder met de stad en gemeenteraad zijn afgesproken. Daarnaast lossen we veel op in de basis en bereiden we ons voor op de periode 2018-2022. Financieel gaat het goed; het financieel perspectief, investeringsplan, risicoprofiel en weerstandsvermogen bieden hiervoor voldoende ruimte. We geven nadrukkelijk de beweging naar de stad aan, doen daarbij appél op de mensen in de stad, dorpen en wijken.
Wij presenteren een begroting die ook voor de jaren na 2017 financieel sluitend is en waarin voldoende financiële buffers zijn ingebouwd om risico's het hoofd te bieden.

Het college van burgemeester en wethouders.