Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding taakvelden en indicatoren

In het kader van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet vanaf de Begroting 2017 een overzicht van de landelijke taakvelden en indicatoren worden opgenomen. Gemeenten zijn vrij in de keuze dit rechtstreeks aan programma's te koppelen of als bijlage op te nemen.
Voor de indicatoren geldt dat deze zowel bij de programma's als in deze bijlage opgenomen kunnen zijn.

Overzicht taakvelden

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
LastenBatenLastenBatenLastenBatenLastenBatenLastenBatenLastenBaten
Taakveld
000000000000
0.1 Bestuur7.9501556.6421535.305805.310805.314805.31980
0.10 Mutaties reserves012500090090090090
0.2 Burgerzaken9.1265.3208.1123.9447.5873.7347.5873.7347.3623.7347.3603.734
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden4081.3401692716127161271612716127
0.4 Overhead25.49636529.4802.27872.43017.60972.38317.72872.42617.74172.40217.741
0.5 Treasury910.188-2.7988.10318.49329.81619.11130.00619.74030.01019.74030.010
0.61 OZB woningen2.84628.0642.76927.8792.25828.4302.25828.8102.25829.4822.25830.164
0.62 OZB niet-woningen105.88806.0451985.9561986.0361986.1761986.319
0.63 Parkeerbelasting06.86906.77907.10807.10807.10807.108
0.64 Belastingen overig542.011272.275692.272691.944691.944691.944
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds0307.3640312.3280302.0960304.6700306.7320309.169
0.8 Overige baten en lasten1.6096875.537603.6842.3618.820-4.48211.208-4.48212.139-4.482
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)00005000500050005000
1.1 Crisisbeheersing en brandweer10.57029411.20314511.30614511.29614511.28714511.277145
1.2 Openbare orde en veiligheid8.1063.07210.4922.32811.39694611.3708.36811.0198.36811.0198.368
2.1 Verkeer en vervoer22.4443.39430.7755.86629.4004.47828.9934.47829.0714.47829.6894.478
2.2 Parkeren10.3737.20310.3196.9738.2907.1838.2907.1838.2907.1838.2907.183
2.4 Economische havens en waterwegen35563501250-750-750-750
2.5 Openbaar vervoer1150980830780760760
3.1 Economische ontwikkeling1.9512312.03601.92901.46901.47201.4680
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur10.4513.2529.4397.1427.0426.4277.9887.3246.5785.8955.8805.212
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen639236809201874201546201547201547201
3.4 Economische promotie1.0156361.6296871.6856001.6466001.1436001.143600
4.1 Openbaar basisonderwijs000000000000
4.2 Onderwijshuisvesting19.58696220.72989418.97189118.97189118.97189118.971891
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken13.3228.42115.60310.41813.0708.57710.0485.45810.0455.45810.1425.458
5.1 Sportbeleid en activering3.46103.25103.04103.04103.04103.0410
5.2 Sportaccommodaties13.1996.37715.6347.10611.7783.78211.7063.78211.4463.78211.1703.782
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie25.0681.71126.0361.30024.5891.20524.5371.20524.5351.20524.5331.205
5.4 Musea1.7152961.677359482247477247469247464247
5.5 Cultureel erfgoed1.7581921.5612431.6505181.6475181.6445181.641518
5.6 Media8371.0308001.0367941.0367921.0367791.0367771.036
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie14.8011.30616.3411.30814.88388214.45188213.83088213.601882
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie14.2361.02614.88833614.95033614.40326414.40326414.366264
6.2 Wijkteams5.5282026.3463526.1863525.83505.76905.6690
6.3 Inkomensregelingen81.59366.49272.87663.30978.90663.89678.84663.89678.79663.89678.79663.896
6.4 Begeleide participatie57.92323.62055.21516.20037.39716.11335.68116.11334.69516.11333.40613.973
6.5 Arbeidsparticipatie9800000000000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)17.1865.08420.2785.36017.8883.94517.7733.94517.5733.94517.6523.945
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+15.5492.64719.5022.19614.6292.13514.6292.13514.6292.13514.7392.135
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-51.33718.86055.32817.42950.92117.42934.040034.126034.1570
6.81 Geëscaleerde zorg 18+39.1601.75339.0191.69240.3481.64540.1631.64540.9971.64540.9931.645
6.82 Geëscaleerde zorg 18-9.2905.0759.8325.4319.8325.4314.7093094.7093094.709309
7.1 Volksgezondheid6.4042586.6511966.39706.24206.24206.2420
7.2 Riolering14.66115.40213.96315.31013.32015.31013.32015.31013.32015.31013.32015.310
7.3 Afval23.58126.82926.50428.72918.85428.21518.85428.21518.85428.21518.85428.215
7.4 Milieubeheer3.1201.0723.2981.1243.1341.2592.9051.0312.8721.0312.8681.031
7.5 Begraafplaatsen en crematoria260174265165301180301255301255301255
8.1 Ruimtelijke ordening6.2301.8145.3547813.7646353.9626353.6096354.275635
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)30.28427.24732.32226.22935.36729.43628.42622.40122.54916.51517.74011.709
8.3 Wonen en bouwen17.10711.38315.0418.9617.3796.6847.3146.5636.1106.4436.1056.443
Totaal taakveld600.501615.978625.056609.727631.532629.750601.140600.837593.025596.294588.063591.926
Mutaties reserves
Totaal mutaties reserves14.94315.0409.5379.5375.8997.6816.2276.5308.8795.6108.8795.015
Totaal mutaties reserves14.94315.0409.5379.5375.8997.6816.2276.5308.8795.6108.8795.015
Totaal lasten en baten614.620630.482634.592634.263637.431637.431607.367607.367601.904601.904596.941596.941

Verdeling taakvelden over programma's

Landelijke taakveld

Verdeling

Programma

0.0

Bestuur en ondersteuning

0,1

Bestuur

100%

4

Basis op orde in Breda

0,2

Burgerzaken

100%

4

Basis op orde in Breda

0,3

Beheer overige gebouwen en gronden

100%

4

Basis op orde in Breda

0,4

Overhead

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,61

OZB Woningen

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,62

OZB Niet woningen

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,63

Parkeerbelasting

100%

4

Basis op orde in Breda

0,7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,8

Overige baten en lasten

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,9

Vernnootschapsbelasting

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

1,0

Veiligheid

1,1

Crisisbeheer en brandweer

100%

4

Basis op orde in Breda

1,2

Openbare orde en veligheid

100%

4

Basis op orde in Breda

2,0

Verkeer, vervoer en waterstaat

2,1

Verkeer en vervoer

21%

3

Duurzaam wonen in Breda

79%

4

Basis op orde in Breda

2,2

Parkeren

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

2,4

Economische havens en waterwegen

100%

4

Basis op orde in Breda

2,5

Openbaar vervoer

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

3,0

Economie

3,1

Economische ontwikkeling

100%

2

Ondernemend Breda

3,2

Fysieke bedrijvenstructuur

100%

2

Ondernemend Breda

3,4

Economische promotie

100%

2

Ondernemend Breda

4,0

Onderwijs

4,1

Openbaar basisonderwijs

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

4,2

Onderwijshuisvesting

100%

2

Ondernemend Breda

4,3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

100%

2

Ondernemend Breda

5,0

Sport, cultuur en recreatie

5,1

Sportbeleid en activering

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

5,2

Sportaccommodaties

100%

4

Basis op orde in Breda

5,3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

100%

2

Ondernemend Breda

5,4

Musea

100%

2

Ondernemend Breda

5,5

Cultureel erfgoed

100%

2

Ondernemend Breda

5,6

Media

100%

2

Ondernemend Breda

5,7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

100%

4

Basis op orde in Breda

6,0

Sociaal domein

6,1

Samenkracht en burgerparticipatie

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,2

Wijkteams

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,3

Inkomensregelingen

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,4

Begeleide participatie

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,6

Maatwerkvoorzieningen WMO

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,71

Maatwerkdienstverlening 18+

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,72

Maatwerkdienstverlening 18-

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,81

Geëscaleerde zorg 18+

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,82

Geëscaleerde zorg 18-

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

7,0

Volksgezondheid en milieu

7,1

Volksgezondheid

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

7,2

Riolering

100%

4

Basis op orde in Breda

7,3

Afval

100%

4

Basis op orde in Breda

7,5

Begraafplaatsen en crematoria

100%

4

Basis op orde in Breda

8,0

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8,1

Ruimtelijke ordening

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

8,3

Wonen en bouwen

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

Overzicht indicatoren

Voor zover niet bij de programma`s en of thema`s opgenomen een overzicht van de landelijk vastgestelde indicatoren. Het cijfer voor de naam verwijst naar de hoofdrubriek van de landelijke indeling van deze indicatoren.