Leeswijzer

Na het algemeen gedeelte worden in de `ambities` de keuzes weergegeven die met deze begroting worden gemaakt. Onder `financiën' wordt een beeld geschetst van het meerjarenperspectief, het weerstandsvermogen, het risicoprofiel en de investeringen. Ook staat hier het totaaloverzicht van de baten en lasten voor 2017 en komende jaren. De `programma's` bevatten de inhoudelijke uitwerking. In de inleiding van dit onderdeel programma's gaan we in op de nieuwe werkwijze voor programma's, thema's en producten en de ontwikkeling van de indicatoren waarmee resultaten worden gemeten. De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's. Tot slot zijn in de `bijlagen` diverse overzichten en specificaties opgenomen en wordt een toelichting gegeven op financiële begrippen.

Deze begroting verwijst tot slot met links naar onderliggende websites en/of documenten.

Vernieuwing van de landelijke richtlijnen voor Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Door aanpassingen van de regelgeving is de begroting op een aantal belangrijke onderdelen gewijzigd. Zo moeten de kosten van overhead niet meer als onderdeel van de afzonderlijk programma's opgenomen worden. Deze zullen op een afzonderlijke plaats in de begroting gepresenteerd (programma 5 Organisatie en Financiën van Breda) gaan worden. Ook nieuw is dat de verbonden partijen meer integraal onderdeel uitmaken van de programma's zodat er meer zicht komt in de wijze waarop deze bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het betrokken programma.
Verder zijn er een aantal nieuwe (landelijk verplichte) overzicht opgenomen met als doel het financieel beeld en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten te versterken.