Begroting 2017

Programma 3 | Duurzaam wonen in Breda

€ 59 mln
€ 46 mln

Onze ambitie

Breda wil compact en duurzaam zijn, vorm geven vanuit kernwaarden en sterke punten, met veel ruimte voor initiatief uit de stad, dorpen en wijken.
We zetten in op snelle en betaalbare woningproductie en op het beheer van de bestaande woningvoorraad: duurzaam en betaalbaar.

Het voorkomen en terugdringen van leegstand levert een essentiële bijdrage aan een beter werkende vastgoedmarkt. Dit draagt bij aan een leefbare, duurzame en toekomstbestendige stad. Waar mogelijk krijgt vastgoed een herbestemming als bijvoorbeeld wonen.

We werken toe naar optimaal hergebruik van afval. Door het stimuleren van de circulaire economie en apart inzamelen van de verschillende afvalsoorten ontstaat er een sterke reductie van restafval.

We werken zoveel mogelijk in de geest van de nieuwe Omgevingswet die vanaf 2019 van kracht wordt. Deze bestuurlijke opgave, voor een vereenvoudiging van de vele wetten en regels voor ruimtelijke plannen, vraagt om een totaal andere manier van denken en werken.

Breda zet in op een goede regionale samenwerking, met een sterke oriëntatie en positionering binnen de BOEL (Breda, Oosterhout en Etten Leur).

Wat is de uitdaging

Externe ontwikkelingen

De economie en de maatschappij veranderen de ontwikkeling van Breda. Door veranderingen op het gebied van wonen, economie, zorg en welzijn komt vastgoed beschikbaar op locaties in de bestaande stad, wijken en dorpen. Dat vraagt om nieuwe plannen.

De bevolking vergrijst, huishoudens zijn kleiner, vluchtelingen en arbeidsmigranten doen een beroep op de woningmarkt. Dit vraagt om een ander soort, vooral goedkopere, woningen en huisvesting. Bewoners dienen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Het rijksbeleid op het gebied van afval wordt vanaf 2017 concreet in het project: Van afval naar grondstof (VANG).

De invoering van de Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de wetgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water Het doel van de wet is om het omgevingsrecht eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Gelijktijdig krijgt de gemeente meer vrijheid om in te spelen op de behoeften van initiatiefnemers en belanghebbenden. Daarnaast worden procedures korter en hoeft minder snel een vergunning aangevraagd te worden.

Thema's

Wonen in Breda

Wat willen we bereiken?

Het is goed wonen in Breda. De woonomgeving is aantrekkelijk en duurzaam. In Breda is er voor iedereen een geschikte en betaalbare woning. Dat willen we behouden en waar mogelijk versterken. Door een aantal recente ontwikkelingen zoals de gevolgen van de economische crisis, de vluchtelingenstroom, de extramuralisering in de zorg en nieuw rijksbeleid zoals de regels voor passend toewijzen is de druk op de sociale voorraad toegenomen en is er een urgente behoefte aan betaalbare huurwoningen op korte termijn. Dit vraagt om extra inspanningen om op korte termijn te voorzien in uitbreiding van betaalbare huurwoningen. Daarnaast wordt extra aandacht gevraagd voor het verruimen van de mogelijkheden van geschikte huisvesting voor de middeninkomens.

Wat gaan we ervoor doen?

Door invoering van de nieuwe Woningwet is veel veranderd voor corporaties en gemeenten. De gemeente Breda heeft door het opstellen van een Woonvisie en het maken van nieuwe prestatieafspraken (Alliantie 2015-2018) met corporaties en huurderskoepels (GHK) hier tijdig op ingespeeld.

De druk op de sociale voorraad is toegenomen en vraagt om een aanscherping van het beleid. De Aanvulling op de Woonvisie geeft de opgave aan voor de komende jaren met een focus op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor huishoudens met een laag inkomen of middeninkomen. De hoofdambitie is om voor deze groepen voldoende huurwoningen in de gemeente Breda beschikbaar te hebben. Daarnaast is het – in aansluiting op de Woonvisie 2013 – van belang de woonlasten betaalbaar te houden en ervoor te zorgen dat inwoners in een prettige woonomgeving kunnen wonen.

Naast de afspraken met woningcorporaties (en huurderskoepels) wordt ingezet op samenwerking met maatschappelijke en private partners ter realisering van de volkshuisvestelijke opgave in Breda Samen met maatschappelijke en private partners geven we uitvoering aan de afspraken.

Door een aantal nieuwe ontwikkelingen (zoals de toegenomen vluchtelingenstroom, de beperkte opvang in zorginstellingen en het beleid van passend toewijzen) is de druk op de sociale voorraad toegenomen. Binnen de programmering van ruim 8.185 woningen voor de periode 2015 tot en met 2024 beoogt de gemeente 1.640 reguliere sociale huurwoningen toe te voegen. Voor 1 juli 2019 dient de bouw van tenminste 1.000 betaalbare huurwoningen te zijn gestart (motie 1.000).

Daarnaast is er ook aandacht voor doorstroming (juiste doelgroep in juiste woning), de positie van middeninkomens, middeldure, vrije sector huur en particulier opdrachtgeverschap.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
Parkeerverordening 2013

Gerelateerde producten

Risico's

Geen risico's benoemd onder dit thema

Verdeling beschikbare ruimte

Wat willen we bereiken?

De Structuurvisie Breda 2030 geeft ons het kader waarbinnen we de verdeling van de ruimte vormgeven. We sturen op een bestemming van de ruimte die aansluit bij het gebruik en de behoefte. Daarmee dragen we bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen en een aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen en te recreëren.
We zijn een sterke centrumstad, met een bovenregionale economische aantrekkingskracht. Een belangrijk uitgangspunt blijft een duurzame samenhang tussen het stad en buitengebied.

Wat gaan we ervoor doen?

We geven ruimte voor nieuwe initiatieven en innoveren de planologische procedures in de geest van de nieuwe Omgevingswet. We bereiden de invoering van de Omgevingswet voor zodat de organisatie en regelgeving hierop is aangepast bij het ingaan van de wet halverwege 2019. Deze doorontwikkeling maken we door met omliggende gemeenten om zo te komen tot een gezamenlijke Omgevingsvisie.
We verbinden partijen om ontwikkelingen mogelijk te maken. Hierbij maken we gebruik van initiatieven zoals het Stadslab en PakhuisB.
We beschermen de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het buitengebied in de ruimtelijke plannen.

In de Structuurvisie Breda 2030 is een uitvoeringsperspectief opgenomen waarin is vastgelegd hoe, wanneer en waarmee Breda haar ambities wil realiseren. Dit uitvoeringsperspectief wordt aan de hand van de actuele ontwikkelingen aangepast. In de begrotingscyclus wordt over de voortgang van het uitvoeringsperspectief gerapporteerd.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument

Gerelateerde producten

Risico's

Breda is een duurzame en bestendige stad

Wat willen we bereiken?

Breda gaat voor de circulaire economie bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Breda is in 2044 CO2 neutraal en in 2050 klimaatbestendig.

In 2020 is de CO2 emissie in Breda met 45% teruggebracht ten opzichte van het peiljaar 2006.

Wat gaan we ervoor doen?

We geven uitvoering aan de Duurzaamheidsvisie Breda 2030 en voeren samen met partijen in Breda en de regio projecten uit.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument

Gerelateerde producten

Risico's

Voor milieubeheer zijn er geen risico's

Bereikbaar Breda

Wat willen we bereiken?

Breda is een toegankelijke, gastvrije en goed bereikbare stad, duurzaam en veilig. Speciale aandacht hierbij voor de economische toplocaties als de Binnenstad, Via Breda, en de bedrijventerreinen zoals opgenomen in de structuurvisie 2030 (mobiliteitsaanpak Breda) en zoals ook bestuurlijk vastgesteld in Brabantstad.

Wat gaan we ervoor doen?

Samen met partijen in Breda en de regio wordt invulling gegeven aan de visie Mobiliteitsaanpak Breda, zoals het toekomstbestendig maken van de noordelijke rondweg en de aanpak van enkele knooppunten op de zuidelijke as. We maken ons politiek sterk voor de verbreding van de A27 (KP Hooipolder (volledig ongelijkvloers in de toekomst) – KP St. Annabosch) en de A58 (Breda – Tilburg en de aanpak van het wegvak Galder – St. Annabosch). Voor treinverbindingen ligt het accent op de internationale trein naar Antwerpen en Brussel die nog steeds niet operationeel is. Daarnaast werken we in Brabants verband aan de realisering van de internationale treinverbinding naar Düsseldorf en als toekomstperspectief “ een rechtstreekse OV verbinding Breda-Utrecht”.

We ronden het meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit (MUP) 2015-2018 af welke gericht is op beter auto- en vrachtverkeer op de stedelijke assen en de aanpak voor de fiets. We maken een begin met toekomstbestendig openbaar vervoer en pakken de verkeersonveilige plekken aan. Niet alleen de black spots komen aan de orde maar ook “grey –spots” en doelgroep gerichte gedragsacties o.a. bij scholen en in woonwijken. Daarnaast stellen we een vervolg MUP 2019-2022 op.

Door het realiseren van de projecten uit het Meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit vinden we aansluiting bij de mobiliteitsambities uit de Structuurvisie 2030

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument

Gerelateerde producten

Risico's

Voor mobiliteit zijn er geen risico's.

Grote woonprojecten in de stad

Wat willen we bereiken?

De groei van huishoudens in Breda ligt de komende tien jaar ver boven het landelijk gemiddelde van 7%. Breda heeft een (extra) bouwopgave om deze groei van huishoudens mogelijk te maken en om tekorten weg te werken. De nieuwbouw dient bij te dragen aan het wegwerken van de tekorten binnen de bestaande voorraad. Naast nieuwbouw is daarbij ook de transformatie van bestaand leegstaand vastgoed van betekenis.
We maken de bestaande grote projecten zoals Teteringen af en daarnaast richten we ons op vraaggerichte ontwikkelingen die kwaliteit toevoegen aan het bestaande woningaanbod.
De focus van nieuwe ontwikkelingen ligt bij de compacte stad, zoals vastgelegd in de Structuurvisie Breda 2030.

Wat gaan we ervoor doen?

De ambitie om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te hebben voor huishoudens met een laag inkomen verdient de komende jaren extra aandacht. De komende jaren dient netto 20% van de uitbreidingsopgave te worden gebouwd in de sociale sector. Ook voor huishoudens met een middeninkomen wil de gemeente voldoende middel dure woningen realiseren (huurprijs vanaf € 711,-). De nieuwbouw zal vooral bestaan uit het toevoegen van grondgebonden koopwoningen en uit appartementen in zowel het koop- als huursegment.
De nieuwbouw dient bij te dragen aan het versterken van het karakter van buurten en wijken in Breda, met daarin een compleet aanbod en variëteit van gewilde woonmilieus.
We voeren vastgestelde gemeentelijke grondexploitaties uit. Het merendeel van de toevoeging van woningen is geconcentreerd in de grondexploitaties van Teteringen.
Met initiatieven waarover we een positief principebesluit hebben genomen, nemen we vervolgstappen om tot realisatie te komen.

Realiseren van ruim 8.100 woningen in 10 jaar tijd (2015-2024), die kwaliteit toevoegen aan de stad en die aansluiten op de huidige en toekomstige woningvraag en daarmee aanvullend zijn op de bestaande voorraad.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument

Gerelateerde producten

Risico's

De risico's ten aanzien van de grondexploitaties voor woningbouw zijn opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

ThemaJaarrekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Wonen in Breda1.229770640638532530
Verdeling beschikbare ruimte4.7663.3912.8232.9732.9793.246
Grote woonprojecten in de stad30.27829.80334.08022.19917.96417.725
Bereikbaar Breda15.98817.15415.35515.43615.45515.987
Breda is een duurzame en bestendige stad4.6885.3505.3015.1385.1255.012
Totaal lasten56.94856.46858.19846.38442.05542.499
Baten
Wonen in Breda1115939393939
Verdeling beschikbare ruimte1.769640635635635635
Grote woonprojecten in de stad27.24723.71128.13216.17411.93011.694
Bereikbaar Breda14.39214.18714.67614.67614.67614.676
Breda is een duurzame en bestendige stad1.7481.6311.7141.4871.4871.487
Totaal baten45.26640.22845.19633.01128.76728.531
Mutaties in reserves
Stortingen939702582582582582
Onttrekkingen520906907907907907
Totaal reserves419-205-325-325-325-325
Totaal ten laste van de algemene middelen12.10116.03512.67713.04712.96213.643

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Voor de Grote woonprojecten in de stad wordt voor een toelichting op de grondexploitaties woningbouw verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Bij het thema Bereikbaar Breda  is de exploitatie van het parkeerbedrijf sluitend na een afdracht van € 3 miljoen. De mutatie in de begroting wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten als gevolg van de stijging van het tarief en de stijging van kosten fietshandhaving volgens het meerjarenperspectief.  De toename van de lasten van € 0,55 miljoen voor mobiliteit worden verklaard op basis van de hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen in diverse projecten.

Mutaties in reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

Stand op

Mutaties in

Stand op

Reserves

1-1-2017

2017

31-12-2017

Parkeerbedrijf reserve

702

702

Parkeerfonds

545

545

Bodemfonds

1.624

52

1.676

Klimaatfonds

398

98

496

Groenfonds

271

-475

-204

Totaal reserves

3.540

-325

3.215

Mutaties in voorzieningen

(bedragen x € 1 miljoen)

Stand op

Mutaties in

Stand op

Voorziening

1-1-2017

2017

31-12-2017

Vrz Parkeergarage de Prins

157

57

214

Vrz Parkeergarage Concordia

216

-16

200

Vrz Parkeergarage Barones

1.038

281

1.319

Vrz Parkeergarage Chassé

511

-36

475

Vrz Parkeergarage Turfschip

302

53

355

Vrz Fietsenstalling Oude Vest

10

4

14

Vrz Fietsenstalling Nieuwstraat

43

7

50

Vrz planmatig onderhoud VO

771

771

Vrz. verkeersregelinsta. (VRI's)

126

70

196

Vrz verlieslatende contracten

9.025

9.025

0

Totaal voorzieningen

12.199

420

12.619

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet in

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2017

2017

2017

2017

2018

2019

2020

Luchtkwaliteit

70

70

70

0

0

0

Geactiveerde investeringen GB

3.733

3.733

3.733

0

0

0

Hoogeind

-32

-32

-32

0

0

0

Wonen

188

90

278

278

0

0

0

Doorstr.maatr.NRW

974

974

974

0

0

0

NME

0

0

0

0

0

0

Amphia

4.453

4.453

4.021

432

0

0

Mobiliteit

7.904

3.200

11.104

11.104

0

0

0

Parkeren

0

550

550

550

0

0

0

Totaal

17.290

3.840

21.130

20.698

432

0

0

Ondernemend Breda

Verbonden partijen