Overzicht incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Omschrijving

Nr.

Programma/Thema/Product

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

Vitaal en Sociaal Breda

1.1

Opgroeien

Toeleiding tot maatwerkvoorziening

3.771

3.771

3.771

3.771

Sociaal Domein Jeugd - integratie uitkering

Toeleiding tot maatwerkvoorziening

424

424

Sociaal Domein Jeugd - aandeel regio

Jeugdhulp maatwerkvoorziening

28.073

28.772

28.857

0

28.997

Sociaal Domein Jeugd - integratie uitkering

Jeugdhulp maatwerkvoorziening

17.429

17.429

Sociaal Domein Jeugd - aandeel regio

Jeugdhulp geëscaleerde zorg

4.401

4.709

309

4.709

309

4.709

309

Sociaal Domein Jeugd - integratie uitkering

Jeugdhulp geëscaleerde zorg

5.431

5.431

4.401

Sociaal Domein Jeugd - aandeel regio

Primair en voortgezet onderwijs

100

100

0

VJN 2015 maatschappelijlk betrokken onderwijs

Primair en voortgezet onderwijs

195

293

390

488

Voorschoolse voorziening peuters meicirculaire 16

Primair en voortgezet onderwijs

437

437

437

437

Jeugd DU

Primair en voortgezet onderwijs

284

285

285

285

Versterking peuterspeelzaalwerk - wet Oké

Primair en voortgezet onderwijs

1.380

1.380

0

0

0

OAB incidenteel

Primair en voortgezet onderwijs

7

7

7

7

7

7

7

7

RMC middelen

1.2

Leren, ontwikkelen en werken

Participatie

50

30

34

34

Participatie

41

41

41

41

Vrouwenopvang - decentralisatie uitkering

Reiintegratie

1.774

304

2.090

304

2.399

304

994

304

Sociaal Domein - decentralisatie uitkering/onttrekking reserve Sociaal Domein

Reiintegratie

412

17

0

-1.180

0

-1.180

1.3

Betrokken zijn

Algemene voorzieningen volwassen

100

100

100

Algemene voorzieningen volwassen

6.331

6.231

6.231

6.231

Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang

Algemene voorzieningen volwassen

561

411

411

411

Sociaal Domein

Toeleiding tot maatwerkvoorziening volwassen

4.937

4.937

4.671

4.571

Sociaal Domein - integratie uitkering

Toeleiding tot maatwerkvoorziening volwassen

863

863

863

863

WMO middelen ondersteuning ouderen

Volwassen maatwerkondersteuning

16.083

450

15.818

450

15.818

450

15.789

450

Sociaal Domein

1.4

Ontmoeten

107

Bijdrage wijkontwikkeling

250

Voorjaarsnota 2016: innovatieve projecten/Breda begroot

Leefbaarheid

1.000

1.000

Wijkimpuls middelen Breda 2015 - 2018

Wijkaanpak

371

371

371

371

371

371

371

371

Herinrichting openbare ruimte Linie-Doornbos (ontrrekking reserve Wijkontwikkeling)

Statushouders

300

300

Statushouders (onttrekking reserve Sociaal Domein)

1.5

Thuis

Volwassen geëscaleerde zorg

5.294

4.110

4.260

4.260

Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang

Volwassen geëscaleerde zorg

30.799

1.500

31.705

1.500

32.393

1.500

32.389

1.500

Sociaal Domein - integratie uitkering

Volwassen geëscaleerde zorg

59

59

55

55

WMO middelen

1.6

Leven

Sportbeleid

651

651

651

651

Brede impuls combinatie functies

Volksgezondheid

195

40

40

40

Gezond in de stad (GIDS-gelden)

Subtotaal programma

132.010

27.596

106.848

7.341

105.614

2.940

104.314

2.940

2

Ondernemend Breda

2.1

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Evenementen

500

Evenementen voorjaarsnota 2016

Evenementen

600

600

Evenementen vanuit coalitieakkoord

Economische Zaken

900

400

Versterking Binnenstad (coalitieakkoord) en Verhaal van Breda VJN16)

Economische Zaken

25

25

25

25

25

25

25

25

Toeristenbelasting

2.2

Grote projecten in de stad

Via Breda

100

100

Via Breda voorjaarsnota 2016

Via Breda

270

270

Via Breda Marktteam en programmering

Subtotaal programma

2.395

25

1.395

25

25

25

25

25

3

Duurzaam wonen in Breda

3.2

Verdeling beschikbare ruimte

Stedelijke planning en programmering

100

Welstandsnota voorjaarsnota 2016

Ruimtelijke ordening

100

Scenario's NAC-stadion voorjaarsnota 2016

Ruimtelijke ordening

100

100

Digitalisering coalitieakkoord

3.3

Breda is een duurzame en bestendige stad

Milieubeheer

1.061

285

1.034

257

1.034

257

1.034

257

Decentralisatie-uitkering Bodemsanering

Milieubeheer

503

503

503

503

503

503

503

503

Milieubeheer

Groen en Water

693

693

693

693

693

693

693

693

Groen en water (onttrekking reserve groenfonds)

3.4

Bereikbaar Breda

Mobiliteit

100

100

Omkatting onderhoud verkeersregelinstallaties

Subtotaal programma

2.657

1.480

2.430

1.453

2.230

1.453

2.230

1.453

4

Basis op orde in Breda

4.2

Dienstverlening

400

Impuls toezicht en handhaving 2017

225

225

Verkiezingen

278

278

278

278

Decentralisatie Provinciale taken

41

41

41

mutaties decentralisatie taken vergunning, toezicht en handhaving

4.3

Beheer van de openbare ruimte

163

Voorjaarsnota 2016: innovatieve projecten/Smart City

Subtotaal programma

1.066

0

544

0

319

0

319

0

5

Organisatie en financiën van Breda

5.1

Een toekomstbestendige organisatie

Bedrijfsvoering

150

150

Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang

Bedrijfsvoering

51

51

51

51

WMO middelen

5.2

Solide financiën

Algemene Uitkering gemeentefonds Sociaal Domein

118.225

118.042

117.629

115.968

Sociaal Domein

Algemene Uitkering gemeentefonds Decentralisatie uitkeringen

14.715

13.454

13.552

13.649

Decentralisatie uitkeringen

Algemene Uitkering gemeentefonds

13.470

13.505

13.505

13.615

Integratie uitkeringen

bijdrage uit investeringsreserve

2.100

1.700

1.300

900

bijdrage i.v.m. omzetten investeringen naar onderhoudsbudget

bijdrage uit de algemene reserve

1.350

1.350

bijdrage aan pesrspectief

Subtotaal programma

201

149.860

201

148.051

51

145.986

51

144.133

Totaal

138.330

178.961

111.417

156.870

108.239

150.403

106.939

148.550