Impulsen

De hiervoor opgenomen keuzes laten zich als volgt vertalen naar het meerjarenperspectief, de reserve sociaal domein, de algemene reserve en de investeringsruimte/het fonds stedelijke ontwikkeling (FSO).
De inpassing van deze keuzes wordt verder weergegeven in het onderdeel Financiën van deze begroting.

Keuzes meerjarenperspectief

(bedragen x € 1,0 miljoen)

2017

2018

2019

2020

Citymarketing

0,23

Water terug in de stad

0,10

Ligplaatsen Singel

0,20

Realisatie woonagenda

0,50

1,00

Totaal ten laste van meerjarenperspectief

1,03

1,00

Keuzes reserve sociaal domein/algemene reserve

(bedragen x € 1,0 miljoen)

2017

2018

2019

2020

Totaal

Stad van de kinderen

0,25

0,25

Werk aan de wijk

0,50

Netwerk ambachten

0,03

Flexibel budget wijken

0,10

0,10

0,10

0,10

Diverse knelpunten begroting 2017

1,54

Totaal ten laste van reserve Sociaal Domein

2,42

0,35

0,10

0,10

2,97

Keuzes ten laste van de algemene reserve

(bedragen x € 1,0 miljoen)

2017

2018

2019

2020

Totaal

Vraagstukken capaciteit

2,00

Totaal ten laste van algemene reserve

2,00

2,00

Keuzes investeringen/FSO

(bedragen x € 1,0 miljoen)

2017

2018

2019

2020

Restant beschikbare investeringsmiddelen

4,10

11,29

7,19

7,40

ligplaatsen singel

-0,20

Realisatie woonagenda (onder andere woningbouwopgaven)

-2,00

Mezz

-1,35

Citymarketing

-0,16

Restant

0,36

11,29

7,19

7,40

Beschikbare middelen Fonds Stedelijke Ontwikkeling

(bedragen x € 1,0 miljoen)

2017

2018

2019

2020

1,50

2,50

Gasthuisvelden: 3e fase Nieuwe Mark, Fellenoordstraat (HOV), SeeligZuid, Markendaalseweg

-0,50

Markoevers (Zoete Delta)

-0,25 

-0,25

Havenkwartier

-0,50 

Restant

0,25

2,25

0,00

0,00