Inleiding programma's

Doorontwikkeling begroting
Het traject van de vernieuwing van de begroting, dat in 2014 is ingezet, is afgelopen jaar verder doorgezet. Waar eerst de ombouw naar nieuwe programma's aan de orde was, is in november 2015 gestart met gesprekken met raadsleden over indicatoren. Door middel van een zevental workshops hebben raadsleden richtinggevende uitspraken gedaan over de informatie die zij per programma nodig hebben om sturing te geven aan de Bredase begroting. Het resultaat van deze besprekingen vindt u terug in deze begroting. In de programma’s, thema’s en producten staan indicatoren die aangeven over hoe het gaat met het betreffende onderwerp. Voor de meeste indicatoren geldt dat de informatie afkomstig is uit bestaande onderzoeken, monitoren of registraties. In deze begroting 2017 is niet voor elke indicator informatie beschikbaar. Dit kan zijn omdat de informatie pas op een later tijdstip beschikbaar is, de nulmetingen nog moeten plaatsvinden of dat de wijze van meting ontwikkeld moet worden. Ook komt het voor dat door de raad gevraagde indicatoren niet beschikbaar zijn.  
De doorontwikkeling zal, zoals met de raad afgesproken, in overleg met de raad plaatsvinden. De komende jaren zal de verdieping verder worden opgepakt en zal meer informatie beschikbaar komen, De betrouwbaarheid van de gegevens zal hiermee ook toenemen.  In de trajecten van de jaarstukken komt met name de effectmeting aan de orde.
De meest recente indicatorwaarde is in de kolom ‘jaarstukken 2015’ ingevuld. Het betreft hier realisatiecijfers. Waar in de kolommen 2016 een getal is ingevuld, zijn reeds metingen over dat jaar beschikbaar.
Indien indicatoren zijn opgenomen in beleidsstukken, jaarplannen, visies of beleidsprogramma’s én daarbij streefwaarden zijn vastgesteld, dan zijn deze waarden in de begroting opgenomen. In enkele gevallen heeft het college streefwaarden opgenomen die zij als wenselijk acht. Voor de indicatoren waarvoor nog geen streefwaarde is opgesteld, zal dat in de loop van 2017 gebeuren. Het opstellen hiervan hangt onder meer samen met de geplande inzet, de ontwikkeling van de indicator in de jaren ervoor en landelijke ontwikkelingen.

Vernieuwing verslaggevingsregels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Bij de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording is elke gemeente verplicht de landelijke indicatoren in de eigen begroting op te nemen. Voor een deel overlappen deze met de Bredase indicatoren. Waar dit zo is zijn ze opgenomen in de thema’s of producten van de begroting. In de bijlage is de complete lijst opgenomen, op basis van de informatie van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING)
Voor deze verplichte indicatoren zijn geen streefwaarden voor 2017 opgenomen. omdat deze, zoals bleek uit de voorgenoemde workshops, door de raad vooralsnog niet worden gezien als stuurindicatoren.
Vanaf 2017 moet ook bij de programma's informatie worden opgenomen over de mate waarin verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het betreffende programma. Er is voor gekozen naast deze plaats ook bij de paragraaf verbonden partijen deze informatie weer te geven.
In het kader van de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de kosten van overhead vanaf 2017 op een afzonderlijk product in het programma 5 (Organisatie en financiën van Breda) opgenomen. Door deze wijziging in de regelgeving worden de lasten in de overige programma's verlaagd.
Gewijzigde opzet presentatie reserves en voorzieningen per programma
Binnen de financiële cijfers per programma wordt gemeld welke stortingen of onttrekkingen uit reserves worden gedaan. Deze mutaties kunnen in principe uit alle reserves plaatsvinden. Om dubbeltellingen te voorkomen is de presentatie per reserve en voorziening vanaf deze begroting alleen nog maar opgenomen bij het betreffende programma.