Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering; De robuuste basis versterken

Gemeenten moeten inspelen op de digitale en creatieve informatie maatschappij om de verbinding met de stad niet te missen. Niet door terug te treden, maar door ambitieus te zijn en nieuwe mogelijkheden die in de samenleving ontstaan te faciliteren. Dit vraagt om een andere manier van organiseren en structureren. Van een bureaucratische vorm naar een flexibele vorm van bedrijfsvoering en investeringen in zowel mensen als techniek. Wie is van welke opgave en wie mag wie waarop aanspreken (opgave gericht werken). Hoe doen we dat met de stad. Dit vraagt in eerste instantie om richting geven, ‘grip’ en intensieve sturing op de veranderingen die nodig zijn en vraagt om een andere houding en gedrag van medewerkers (ja ….. tenzij).
Voor bedrijfsvoering is de robuuste basis het vertrekpunt, het fundament. Om deze basis te  versterken is er een plus gezet op het programma Strategische Bedrijfsvoering Agenda 2014 -2018 in de vorm van ‘Bedrijfsvoering maakt mogelijk’.
Vanuit het programma Bedrijfsvoering maakt mogelijk zorgen we voor het juiste fundament door enerzijds de gewone dingen buitengewoon goed te doen en anderzijds door proactief in te spelen op opgaven die ontstaan, doordat de wereld in beweging is. De basis op orde brengen door te voorzien in de behoefte van vandaag en de plus organiseren op basis van de behoeften van morgen. Dit doen we door continu vanuit de klant, vanuit de opgave (van groot tot klein) te kijken hoe we onze organisatie integraal kunnen ondersteunen (zie ook programma De basis op orde). Daarbij zetten we de opgaven uit de stad centraal. Bedrijfsvoering kijkt door de ogen van de vier organisatieprincipes van Breda:

  1. Eén organisatie.  We zijn één organisatie in handelen en denken. We werken integraal en vanuit het belang van de stad en de regio.
  2. Flexibiliteit. De inzet van mensen en van middelen en de inrichting van werkprocessen is flexibel en volgen de opgaven in de stad en de bestuurlijke prioriteiten, we werken opgave gestuurd. We hebben een open houding met partijen in de stad en in de regio en organiseren ons naar gelang de opgave en werken in co-creatie met partners waar het kan.
  3. Doelmatige Bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering organiseren we doelmatig met als motto 'goed is goed genoeg'.
  4. Ondernemend werknemerschap. Medewerkers tonen ondernemend werknemerschap en blijven zich ontwikkelen. De werkgever helpt daar natuurlijk bij. Verantwoordelijkheden leggen we zo laag mogelijk in de organisatie. Elk 'hoger' niveau doet alleen die dingen die men 'lager' (nog) niet kan. We leren van onze eigen ervaringen en die van partners en andere steden.

We bereiken deze ambitie door te investeren in vier sporen en aan te sluiten bij bestaande projecten als Top Dienstverlening en de regionale samenwerking. De sporen van 'Bedrijfsvoering maakt mogelijk' zijn:
1.   Great place to work;
2.   Fitte Financiën;
3.   Data maakt mogelijk;
4.   Slim organiseren van de Bedrijfsvoering.