Investeringen

 

Ook in de komende jaren zullen investeringen in de stad, de dorpen en wijken nodig blijven om deze duurzaam, vitaal en aantrekkelijk te houden. Daarbij geldt dat de keuzes uit de structuurvisie 2030 mede de koers bepalen voor de komende periode. Bij deze begroting heeft een actualisering plaatsgevonden van het Meerjareninvesteringsplan (MIP) van de Voorjaarsnota 2016 naar een meer concreet investeringsprogramma.

Ten opzichte van de voorjaarsnota is een aantal investeringen aangepast en geactualiseerd:
De bedragen voor Verduurzaming gemeentelijk vastgoed zijn in overeenstemming gebracht met het vastgestelde uitvoeringsprogramma 'Robuuste aanpak verduurzaming van de Bredase vastgoedportefeuille'. Ook zijn voor dit project de bijdragen vanuit tarieven en subsidie opgenomen.
Voor de investeringen 'Uitvoering visie binnenstad' en 'Transitieafvalservice' zijn de kredieten inmiddels gevoteerd, deze komen dus niet meer voor in het Investeringsprogramma.
Daarnaast is een investeringsbedrag opgenomen voor de invoering van het kentekenparkeren in 2017 en zijn de investeringen in bedrijfsmiddelen geactualiseerd.

Naast investeringen in mobiliteit zijn er grote investeringen in rioleringen en bedrijfsvoering in 2017 voorzien. Een overzicht van alle investeringsplannen voor de komende jaren is te vinden in de bijlagen van deze begroting. In het onderdeel programma's wordt per programma tevens aangegeven welke investeringen er in 2017 plaatsvinden
In de voorjaarsnota is gekozen om het investeringsvolume te vergroten. Voor 2017 en 2018 is nog de nodige investeringsruimte beschikbaar. In het onderdeel 'ambities' worden een aantal voorstellen gedaan voor investeringen in de komende jaren. Het betreft de navolgende voorstellen:

Investering (bedragen x € 1 miljoen)

Ligplaatsen singels

0,20

Woonagenda

2,00

Citynarketing

0,17

Mezz

1,35

Totaal inzet investeringsvolume

3,72

Deze investeringen zijn bij de ambities verder toegelicht.

In de Financiële verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad met het vaststellen van de begroting in principe ook de jaarschijf van de investeringskredieten van het desbetreffende begrotingsjaar autoriseert. In het raadsvoorstel bij deze begroting is een specificatie van de te voteren kredieten opgenomen. Hierin is tevens een overzicht opgenomen van de investeringsprojecten die in de loop van het begrotingsjaar expliciet ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.