Ontwikkeling meerjarenbeeld

Het meest actuele meerjarenbeeld is bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 gepresenteerd. In deze begroting zijn de actuele ontwikkelingen die het meerjarenperspectief beïnvloeden weergegeven. Onderstaande tabel geeft het verloop weer van het meerjarenbeeld van de Begroting 2016.

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2018

2019

2020

Saldo perspectief na voorjaarsnota

1,08

3,59

3,74

4,49

(inclusief meicirculaire)

Autonome ontwikkelingen

0,76

0,82

0,36

0,99

Effecten wijzigingen BBV

-0,80

-2,50

-2,50

-2,50

Invulling speerpunten/moties

-1,03

-1,00

0,00

0,00

Septembercirculaire

1,50

3,70

5,10

5,90

Geactualiseerd perspectief

1,51

4,61

6,70

8,88

 
Het meerjarenperspectief verbetert ten opzichte van de voorjaarsnota. Met name door autonome ontwikkelingen en de septembercirculaire laat het perspectief een positieve ontwikkeling zien.

Autonome ontwikkelingen

In het meerjarenperspectief was rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie voor de voorziening APPA. Doordat de desbetreffende voorziening volledig op peil moet zijn zijn de geraamde meerjarige  dotaties overbodig. Deze vallen daardoor vrij ten gunste van het perspectief. Verder zijn in de voorjaarsnota met name in de jaren 2019 en 2020 afrondingsverschillen ontstaan. Ook deze zijn onder de autonome ontwikkelingen nu aangepast.

Aanpassingen BBV met betrekking tot rente en overhead

Voor wat betreft de wijzigingen BBV zijn de bijstellingen met betrekking tot de renteaanpassing doorgerekend. De commissie BBV heeft een notitie rente gepubliceerd waarbij de rentetoerekening in gemeentelijke begrotingen in de toekomst aanzienlijk wijzigt. De regelgeving gaat in bij de begroting 2018. De commissie beoogt dat enkel de werkelijke (betaalde) netto rentelasten worden doorbelast aan de producten.
Met ingang van 2018 wordt de omslagrente meerjarig begroot op 2%. Dit heeft uiteraard gevolgen voor deze begroting. Ook voor wat betreft de overhead heeft de commissie BBV een wijziging aangekondigd. deze moet met ingang van de begroting van 2017 'centraal begroot worden. Ook deze wijziging heeft mogelijkerwijs een negatief effect op de begroting. De nadelige effecten van beide BBV-wijzigingen worden nu meegenomen en zijn in het perspectief verwerkt.

Gemeentefondsuitkering

Op Prinsjesdag is de septembercirculaire van het gemeentefonds verschenen. Deze circulaire heeft een positieve uitwerking. De effecten hiervan zijn in dit meerjarenperspectief verwerkt. Vooral meerjarig laat de septembercirculaire een flinke toename zien als gevolg van de hogere accressen die in de circulaire zijn opgenomen.

Invulling speerpunten/moties

In deze begroting worden onder ambities een aantal keuzes gemaakt voor het jaar 2017. Welke keuzes dit betreft  is onder ambities reeds toegelicht. Een aantal van de speerpunten en moties werken door in het meerjarenperspectief. De speerpunten/moties die een doorwerking hebben op het meerjarenperspectief zijn hierin verwerkt. Het betreft de volgende speerpunten:
- ligplaatsen singel (€ 0,2 miljoen in 2017)
- realisatie woonagenda (€ 0,5 miljoen in 2017 en € 1,0 miljoen in 2018)
- citymarketing (€ 0,23 miljoen)
- water terug in de stad (€ 0,10 miljoen)
Deze speerpunten zijn bij de ambities verder toegelicht.

Het meerjarenperspectief blijft, ondanks de negatieve effecten van de BBV-vernieuwingen, positief. De ruimte in het meerjarenperspectief houden we beschikbaar om potentiële tegenvallers op te kunnen vangen en aan het nieuwe college wat na de verkiezingen van 2018 aantreed.