Begroting 2017

Programma 4 | Basis op orde in Breda

€ 129 mln
€ 68 mln

Onze ambitie

In Breda vinden we bepaalde zaken vanzelfsprekend. Een veilige en prettige stad, die we met respect voor elkaar samen vormgeven. Het programma Basis op orde gaat over deze vanzelfsprekendheden. Ofwel: waar mogen Bredanaars en ondernemers op rekenen, wat is er gewoon goed geregeld? Het goed regelen van de vanzelfsprekendheden die bijdragen aan een prettige en veilige stad zijn van invloed op de andere programma’s. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij willen voldoen aan vier basisverwachtingen.

1. Bredanaars en bezoekers voelen zich veilig en prettig in Breda.
2. De openbare ruimte is toegankelijk, schoon, heel en veilig en wordt goed en duurzaam onderhouden
3. Breda wordt op democratische, transparante en moderne wijze bestuurd; hierover vindt heldere publieke verantwoording plaats. Daarbij krijgt ondermijning specifieke aandacht.
4. Breda heeft een flexibele en dienstverlenende ambtelijke organisatie, die Bredanaars, bezoekers en ondernemers adequaat, snel, eenvoudig en motiverend tegemoet treedt.

Wat is de uitdaging

Externe ontwikkelingen

Economische veranderingen, vergrijzing, klimaatverandering, (data)technologie, migratie, radicalisering en terrorisme stellen ons niet alleen stedelijk maar ook in regionaal en provinciaal verband (RWB en B5) voor grote en ingewikkelde maatschappelijke opgaven.

Ondermijning door georganiseerde criminaliteit is een toenemende bedreiging voor een bonafide economie en samenleving, het gezag en integriteit van het openbaar bestuur en de rechtstaat.

Naast hennepproductie groeit ook de markt van synthetische drugs. Deze ongecontroleerde markt zorgt onder meer voor gezondheidsrisico’s.

Op het veranderend maatschappelijk speelveld zijn de regie en de bijdrage vanuit de overheid niet langer vanzelfsprekend.

Afstoten en decentraliseren door andere overheden zorgt voor meer gemeentelijke dienstverlening.

Breda kiest voor een bestuursstijl vol vertrouwen en lef, positief en transparant, open en met mensen in plaats van over mensen. Er moet ruimte zijn voor innovatie en maatwerk. Het realiseren van doelen staat voorop, met regels als hulpmiddellen.

De hogere eisen en richtlijnen vanuit Europa, Rijk en provincie voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, moeten zorgen voor verduurzaming op het gebied van klimaatadaptie, watermanagement, grondstof- en materiaal(her)gebruik, mobiliteit en energietransitie.

Ruim baan voor innovatie. De gemeente wil samen met Bredanaars nieuwe democratische bestuurs- en werkvormen verkennen en daarmee in proeftuinen, broedplaatsen (laten) experimenteren. Door te doen, te experimenteren, door decentralisatie van budgetten en interactieve beleidsinitiatieven vergroten we de invloed van bewoners.

Regionalisering van bestuur zorgt voor een passende samenwerking en een optimaal resultaat, lokaal, regionaal en provinciaal.

Overige ontwikkelingen zijn de invoering van de Wet private kwaliteitsborging voor omgevingsvergunningen en toezicht en de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet.

Thema's

Veilig Breda

Wat willen we bereiken?

Ons uitgangspunt is: Bredanaars en bezoekers voelen zich veilig in huis, dorp, wijk en buurt, stad en regio. Zij gaan er van uit dat iedereen zich aan de regels houdt. En dat wij, waar nodig, een vinger aan de pols houden.
Dat betekent naast preventie ook daadkrachtig optreden: high trust, high penalty.
De veiligheid moet op orde blijven. We zijn in verschillende verbanden hard aan de slag om de awareness te blijven vergroten. Om zo de veiligheid en de vooruitgang voor Breda te blijven bevorderen.

Wat gaan we ervoor doen?

We bestrijden de handel en overlast van soft- en harddrugs, verminderen van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven en pakken cybercrime en ondermijnende criminaliteit aan.

Radicalisering wordt zo vroeg mogelijk gesignaleerd en aangepakt.

Met Veilig Thuis pakken we huiselijk geweld, kindermishandeling en eerwraak aan. Via het Veiligheidshuis doorbreken we criminele carrières en gaan we aan de slag met personen die voor veel overlast en onveiligheid zorgen in de samenleving.

Onze bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) staan midden in de samenleving en zijn onze oren en ogen.

We zijn zichtbaar op straat, zodat burgers en bezoekers zich aan de regels houden.

We borgen veiligheid in de openbare ruimte.

We hebben regie op veiligheidsrisico’s door vergunningsaanvragen te toetsen.

We werken met partners (in Veiligheidsregio-verband) aan veiligheid op en rond het spoor. We zijn geprepareerd op crisis-situaties.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
KaderstellendProgramma Veiligheid 2015-2018
RapporterendJaarschijf 2016
RapporterendVeiligheidsmonitor 2016

Gerelateerde producten

Risico's

Het veiligheidsdomein is een dynamisch speelveld en wordt voor een belangrijk deel bepaald door ontwikkelingen in de samenleving, lokaal, regionaal en landelijk. Dit kan betekenen dat als gevolg van spanningen in de samenleving en veranderingen in het sociale en fysieke domein prioriteiten gewijzigd en aangepast moeten worden.

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

De gewone dingen buitengewoon goed doen. In contact zijn met Bredanaars, bezoekers en ondernemers, onze klanten, goed inspelen op de behoefte van de klant en de klant meenemen in het proces van Dienstverlening. Dat is waar onze dienstverlening over gaat. Elke dag het verschil maken. Voor de klant zit dit vaak in de kleine dingen. Het betekent dat een online formulier eenvoudig is te vinden en begrijpelijk is, dat hij duidelijk en snel wordt geïnformeerd, bijvoorbeeld over de voortgang van zijn aanvraag, zodat hij weet waar hij aan toe is. Maar ook dat de klant fijn te woord wordt gestaan aan de balie, een deskundig antwoord krijgt en gemaakte afspraken worden nagekomen (klantbeleving). Dat bereiken we door onder andere projecten als Top Dienstverlening en klantbeleving

Wat gaan we ervoor doen?

Er gaat al veel goed, maar met name als we kijken naar de dienstverlening aan klanten waar meerdere processen of partijen betrokken zijn, willen we nog een slag slaan. Dit doen we onder andere via het project Top Dienstverlening de dienstverlening te vereenvoudigen en te verbeteren door integraal, samen met klanten, uitvoeringspartners en medewerkers, te doen wat nodig is om in de behoefte van de klant te voorzien.

Vaak zijn het de kleine dingen die bepalen of Bredanaars, bezoekers en ondernemers tevreden zijn. Daarom gaan we in 2017 binnen een aantal teams starten met een pilot ‘continu verbeteren’ met als doel om de kleine dingen, waar klanten en medewerkers dagelijks tegenaan lopen en die juist zo cruciaal zijn voor een Top Dienstverlening, direct te verbeteren.

In het voorjaar van 2017 presenteren we een vernieuwde website met focus op toptaken. De behoefte van Bredanaars, bezoekers en ondernemers in Breda staat hierbij centraal. Het online contact en regelen met de gemeente is gemakkelijk is en informatie is duidelijk. Cruciaal hierin is de verbinding tussen de website en achterliggende processen. In 2017 maken concrete slagen in het op orde krijgen van de belangrijkste processen. Hierin hebben we oog voor samenwerking, houding en gedrag.
Digitaal waar het kan, maatwerk waar dat moet. Het digitale en het menselijke versterken elkaar ten voordele van de klant, wiens behoefte voorop staat. burger. Alle Bredase interactieve processen wijzen dit uit. De online communicatie strategie staat daarom niet op zich: online en offline zijn nauw verweven. Breda is anyline.

Deze ontwikkelingen vragen om een communicatieve organisatie: een organisatie die buiten is en haar netwerken en relaties weet te vinden. Een organisatie waarbij iedereen zich bewust is van zijn/haar communicatieve rol, denkt van buiten naar binnen, signalen oppikt en in gesprek is met haar omgeving.

Om transparanter te zijn in onze dienstverlening sluiten we ook aan op de landelijke benchmark Vensters voor Dienstverlening. Daarnaast zetten we ons in om klanttevredenheidsonderzoeken structureler in de organisatie op te zetten.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
Programma Topdienstverlening
AWB algemene wet bestuursrecht
Wet WOZ uitvoeringsregeling instructie waardebepaling
BAG proceshandboek
RapporterendOverzicht klanttevredenheidsonderzoeken van de gemeente

Gerelateerde producten

Risico's

Door verschillende ontwikkelingen ontstaat het risico op een vertraagde verzending van de WOZ-beschikkingen en de oplegging van de onroerende-zaakbelasting. Bij Publieksservice en Vergunningen en Voorzieningen zouden de komende jaren frictiekosten in de personele sfeer kunnen ontstaan, doordat de benodigde capaciteit afneemt door digitalisering, een langere geldigheidsduur van reisdocumenten en doordat met de Wet private Kwaliteitsborging een verschuiving plaatsvindt van een aantal toetsende en toezichthoudende taken naar de markt.

Beheer van de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

We zorgen nu en straks voor veilig, functioneel en duurzaam gebruik van de openbare ruimte. Vóór 2022 is achterstand in onderhoud opgelost. Riolering en waterwegen zijn goed onderhouden en functioneren goed. We hebben en houden droge voeten en het water is schoon. Bredanaars scheiden hun huishoudelijk afval. Er is minder restafval en dragen daarmee bij aan de circulaire economie en sterke reductie van het restafval (ambitie programma 3). Zo dragen we bij aan een prettig en gezond leefmilieu.

Wat gaan we ervoor doen?

We houden de openbare ruimte veilig, functioneel, schoon en duurzaam. We lossen vóór 2022 de achterstand op in het onderhoud van de wegen. We verduurzamen de openbare verlichting door het toepassen van LED-verlichting. We passen slimme technologieën en data toe in het beheer en het gebruik van de Bredase openbare ruimte. We verbeteren de kwaliteit van de bestaande ligplaatsen en breiden deze uit en bevorderen daarmee de waterrecreatie. We zamelen ons afval op een andere manier in; om goed scheidingsgedrag te stimuleren verzorgen we een hoogwaardige dienstverlening bij aanbod van waardevolle grondstoffen en streven naar reductie van het restafval. Dat betekent dat in de basis de service hoger wordt voor de grondstoffen (inzameling aan huis) en voor het huishoudelijk restafval wat lager (zelf brengen naar een wijkvoorziening ).

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
2009KaderstellendVisie Openbare Ruimte Breda 2020
2014KaderstellendBeleidskader Kapitaalgoederen Openbare ruimte
2014KaderstellendVerbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2014-2018
2016KaderstellendGemeentelijk plan Wegverhardingen
2016KaderstellendGemeentelijk plan Openbare verlichting
2016KaderstellendGemeentelijk plan Bomen
2016KaderstellendGemeentelijk plan Civieltechnische Kunstwerkenplan
2016KaderstellendGemeentelijk plan Waterwegen
2016KaderstellendDuurzaamheidsvisie Breda 2030
2016KaderstellendBredase uitwerking Van Afval Naar Grondstof

Gerelateerde producten

Risico's

We zamelen op een andere manier in en vragen een ander scheidingsgedrag. Hierdoor ontstaan landelijk grote volume’s afvalstromen (onder andere plastic-hout) waarvan de afzet en prijs onder druk staan. Scheidingsresultaat is gekoppeld aan zowel de fasering VANG alsook aan de marktontwikkelingen voor recycling..

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

Bezit van vastgoed maakt onze maatschappelijke doelen mogelijk. Voorwaarde is dat wij het goed beheren. Het is veilig, gebruiksvriendelijk, duurzaam en goed onderhouden. Duurzaam betekent dat we besparen op het energieverbruik. Zo dragen we bij aan onze klimaatdoelstellingen.

Wat gaan we ervoor doen?

We zorgen voor een goed en veilig gebruik van de gemeentelijke gebouwen. De “Visie op het Gemeentelijk Vastgoed” wordt het kader op basis waarvan we panden gaan afstoten, verder verduurzamen, asbest saneren en een impuls geven aan de brandveiligheid. We hebben speciale aandacht voor de capaciteit van de binnensportaccommodaties.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
2016KaderstellendVisie op het Gemeentelijk Vastgoed
2016KaderstellendNota sportaccommodaties en financiën.
2016KaderstellendSportaccommodaties en Financiën
2016KaderstellendRobuuste aanpak verduurzaming van de Bredase Vastgoedportefeuille; 1e uitvoeringsjaar verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Gerelateerde producten

Risico's

Geen risico’s te melden.

Open overheid

Wat willen we bereiken?

De kracht van ons gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie is steeds meer afhankelijk van de mate waarin we Bredanaars en ondernemersbedrijven en instellingen in positie weten te brengen om samen waarde aan gemeenschapszin en ondernemerschap toe te voegen. Daarbij past onze bestuursstijl: open, vol vertrouwen en lef, positief, transparant en ‘met mensen’ in plaats van ‘over mensen’. Met ruimte voor innovatie en maatwerk. Realiseren van doelen is voor ons belangrijk; regels zijn hulpmiddel. Onze communicatie is begrijpelijk, toegankelijk en modern en onze besluitvorming en verantwoording daarover is transparant.

Wat gaan we ervoor doen?

Innovatief besturen: we benutten het creatief vermogen in stad en stimuleren maatschappelijke initiatieven, proeftuinen, broedplaatsen en coöperaties in brede zin en experimenteren met vernieuwende andere samenwerkings- en besluitvormingsvormen. Initiatieven uit de samenleving beïnvloeden onze besluitvorming. We bevorderen, dat Bredanaars zo direct kunnen meesturen en meebeslissen over vraagstukken die zij belangrijk vinden. Breda Begroot is daarvan een exponent (samen met de raad bespreken we hoe in 2017 en verder hier breder vervolg aan wordt gegeven) maar de bestuurlijke vernieuwing voeren we op tal van opgaven door, zoals met Breda Doet, Smart City, Stadslab, Omgevingswet, Verhaal van Breda etc.

We verbeteren de gemeentelijke website en maken onze communicatie meer interactief door meer mee te doen op (social) media.

We verbeteren de manier waarop wij ons verantwoorden. De begroting en bestuurlijke rapportages zijn goed leesbaar op www.hetgeldvanbreda.nl.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument

Gerelateerde producten

Risico's

Geen risico's te melden.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

ThemaJaarrekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Veilig Breda21.48122.04019.89419.73919.38919.389
Dienstverlening27.73625.52518.39018.41718.19118.188
Beheer van de openbare ruimte67.29775.76863.97763.83663.85463.823
Beheer van het gemeentelijk vastgoed31.74427.93423.05622.94322.67522.360
Open overheid6.3885.1163.5883.5883.5883.588
Totaal lasten154.646156.384128.905128.523127.697127.348
Baten
Veilig Breda4.1283.6491.8971.9141.9141.914
Dienstverlening13.46910.97510.44010.51510.51510.515
Beheer van de openbare ruimte43.94246.47545.27745.27745.27745.277
Beheer van het gemeentelijk vastgoed15.85514.50810.22710.22710.22710.227
Open overheid400000
Totaal baten77.39775.60767.84167.93367.93367.933
Mutaties in reserves
Stortingen000000
Onttrekkingen000000
Totaal reserves000000
Totaal ten laste van de algemene middelen77.24980.77661.06360.59059.76559.416

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Naast een verlaging van de lasten bij het thema Dienstverlening in het kader van de overheadwijziging zijn de lasten  ten opzichte van 2016  vooral als gevolg het uitvoeren van de Registratie Nederlanders in het Buitenland (RNB) en meer werkzaamheden als gevolg van een volumestijging van het klantenbestand sociaal domein toegenomen.

Bij het thema Beheer van de openbare ruimte  zijn de lasten in 2017 lager dan 2016 omdat in dat jaar extra geld beschikbaar was voor de afvaltransitie Van Afval Naar Grondstof (VANG). Deze loopt in 2017 overigens qua implementatie nog wel door.

Mutaties in reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

Stand op

Mutaties in

Stand op

Reserves

1-1-2017

2017

31-12-2017

0

0

0

0

0

Totaal reserves

0

0

0

Mutaties in voorzieningen

(bedragen x € 1 miljoen)

Stand op

Mutaties in

Stand op

Voorziening

1-1-2017

2017

31-12-2017

Vrz afvalservice

706

-50

656

Vrz onderhoud gebouwen bedrijfsvoering VGB

3.099

-787

2.312

Vrz sport VGB

8.490

44

8.534

Vrz Welzijn VGB

240

-243

-3

Vrz Cultuur VGB

2.245

116

2.361

Vrz Brede Scholen VGB

96

55

151

Vrz Rat Verlegh Stadion VGB

196

-22

174

Vrz Centraal VGB

308

-34

274

Vrz AVS VGB

508

20

528

Voorziening verharding achterstallig onderhoud

11.725

-2.500

9.225

Vrz Rendabel overig VGB

788

-37

751

Vrz Onrendabel overig VGB

38

39

77

Vrz Openbare Ruimte onderhoud

1.211

597

1.808

Vrz riolering

1.494

1.494

Totaal voorzieningen

31.144

-2.802

28.342

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet in

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2017

2017

2017

2017

2018

2019

2020

Instandh.invest.Wijkzaken

643

643

643

0

0

0

Stedelijk water

153

153

153

0

0

0

Groen en Water

2.178

2.750

4.928

4.928

0

0

0

Riolering

-1.741

11.600

9.859

9.859

0

0

0

Sport

342

1.500

1.842

1.842

0

0

0

Brede Scholen

36

36

36

0

0

0

Galderseweg 15

140

140

140

0

0

0

Vastgoedbeheer

1.501

3.015

4.516

4.516

0

0

0

Welzijnsaccommodaties

856

856

856

0

0

0

Openbare Ruimte

1.407

3.625

5.032

5.032

0

0

0

Markdal

162

162

162

0

0

0

VANG

8.000

8.000

8.000

0

0

0

Raadinformatiesysteem

50

50

50

0

0

0

Totaal

13.727

22.490

36.217

36.217

0

0

0

Verbonden partijen