Begroting 2017

Programma 1 | Vitaal en sociaal Breda

€ 290 mln
€ 122 mln

Onze ambitie

In 2017 gaan we zien en voelen hoe we in Breda zaken anders willen gaan doen met elkaar. Méér ruimte voor initiatieven voor inwoners, meer zeggenschap. Met minder overheidsbemoeienis. We maken maximaal gebruik van de eigen kracht van inwoners, ondernemers en wijken. En spreken waar nodig hen daar ook op aan, want de tijd dat de overheid alles voor je regelt is in 2017 echt voorbij. Natuurlijk pakken we onze verantwoordelijkheid serieus op om inwoners en wijken te helpen hun eigen kracht verder te ontwikkelen en te benutten. En tegelijkertijd leveren ook een betere ondersteuning voor inwoners die het toch niet allemaal op eigen kracht kunnen.

Samen met iedereen in Breda willen we werken aan een stad waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is. Nu en in de toekomst. Ons uitgangspunt is kansen creëren voor iedereen van jong tot oud. Van onderwijs en werk tot voorzieningen. Hiermee wordt Breda nog meer een kindvriendelijke stad, een stad die veel geeft om haar vrijwilligers, en een stad die een vuist maakt tegen eenzaamheid. Om dit te realiseren gaan we anders met elkaar werken, met onze inwoners als vertrekpunt. We werken dagelijks aan verbetering, maar weten ook dat verandering tijd vraagt. Waar nodig brengen we mensen en partijen bij elkaar, faciliteren bij initiatieven en zorgen dat onze eigen rol van een tijdelijke aard is. Dat zijn overigens niet de kreten die horen bij een zich terugtrekkende overheid, in tegendeel. Deze ambitie betekent dat wij “dicht op de bal” zitten. De samenleving verandert in een rap tempo. Sneller, tijdelijk en vooral anders uitdagingen aanpakken zal nodig zijn. Dat betekent veel experimenten en tijdelijke initiatieven. Het mag bruisen in Breda.

We werken hard aan toegankelijke, tijdige en integrale ondersteuning en zorg. Meedoen staat centraal. Indien een inwoner het (even) niet redt op eigen kracht of met hulp van anderen, dan is professionele hulp snel en op maat beschikbaar. Wij dragen dan samen met deze inwoner zorg voor een persoonlijk plan, dat voorziet in de juiste specialistische ondersteuning. Tijdig, dichtbij huis, integraal, op maat én aansluitend op wat er al zelf geregeld is. Om dit te bereiken zijn we volop bezig de toegang tot de diverse vormen van ondersteuning op elkaar af te stemmen, elkaar te laten versterken en waar wenselijk zelfs in elkaar te laten overvloeien. Daarmee staan niet langer begrippen als “doelgroepen” en “wettelijke taken” centraal, maar de individuele en integrale ondersteuningsbehoefte van de inwoner. Maatwerk!

Preventie krijgt steeds meer aandacht in het sociaal domein. Daarbij kun je denken aan sport en cultuur voor alle doelgroepen, gezondheidschecks, bewegen, vroegtijdig inzicht "hoe om te gaan met geld", support voor jonge mantelzorgers, elkaar kennen in wijken en buurten en veel meer. Door vragen vroeg te signaleren kunnen vervelende situaties en soms dure zorg en ondersteuning voorkomen worden. Met een laagdrempelige aanpak dicht bij huis waardoor iedereen mee kan doen. Dát maakt het verschil in 2017: een extra impuls op preventie en een extra impuls om voor een gezin tot één integraal ondersteuningsplan te komen.

Wat is de uitdaging

Externe ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen, die van invloed zijn op de gewenste maatschappelijke effecten, zijn:

De veranderende rol van de overheid; meer terugtreden en loslaten met meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en gemeenschapskracht.

De teruglopende bedragen vanuit het Rijk voor het sociale domein.

De fluctuerende instroom van arbeidsmigranten en vluchtelingen.

De beperkte groei op de regionale arbeidsmarkt.

De instroom in de Participatiewet, in relatie tot de beschikbare Rijksgelden voor uitkeringen (BUIG)

Demografische ontwikkelingen zoals ontgroening en (dubbele) vergrijzing.


Doorontwikkeling streefwaarden samen met de stad:
Voor een groot deel van de indicatoren van het Programma Vitaal en Sociaal Breda geldt dat er in de begroting geen normen staan vermeld. Dit heeft te maken met het proces van de thematafels van Breda Doet dat in de zomer van 2016 in gang is gezet. Hierbij worden aan de diverse thematafels met verschillende partijen afspraken worden gemaakt welke resultaten behaald moeten worden. Deze thematafels komen in het najaar 2016 nog met een uitvoeringsplan waarin de ambities op de beoogde resultaten en concretisering van de resultaten en indicatoren uit het kader vermeld staan.

Thema's

Opgroeien

Wat willen we bereiken?

Alle kinderen en jongeren verdienen een fijne woonomgeving. Een omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen zonder zorgen en dagelijks veilig en vrij kunnen spelen als voorwaarde om gezond op te groeien. Want een stad waar onze jeugd zich optimaal kan ontwikkelen, spelen, sporten, recreëren en genieten, is ook een stad waar minder jeugdigen extra zorg of ondersteuning nodig hebben. In de voorjaarsnota is benoemd dat we daarom werk gaan maken van Breda als kindvriendelijke stad. De ambitie is: een fysiek en sociaal prettige omgeving waarin kinderen en jongeren betrokken worden bij de thema’s die voor hen belangrijk zijn. Dit willen we samen doen met de jeugd en ouders zelf en partijen in de wijk en stad. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de bestaande structuren in Breda, zoals het ‘Verhaal van Breda’ en ‘Breda Doet, Samen verder’. Ook bij bestaande jeugdthema’s in Breda, zoals de Kindercultuurnacht en de organisatie van jeugdparticipatie, wordt Kindvriendelijke Stad benoemd als overkoepelend kader. Dit is uitgewerkt in de aanpak Kindvriendelijke Stad waarin de doelen en acties verder worden beschreven.

Onderwijs raakt in de begroting zowel programma 1 als programma 2. Onderwijs raakt meerdere sectoren, economie, arbeid en het brede sociaal domein. De verbindingen met de diverse sectoren vormt ook de basis van de Strategische Onderwijsagenda in Breda. Onderwijs draagt binnen het sociaal domein bij aan de brede ontwikkeling en maatschappelijk participatie van jeugd en jongeren. De aanpak in het sociaal domein komt samen in de tafel Breda leert in Breda doet.

In Ondernemend Breda worden de onderdelen uit de onderwijsagenda verwerkt die betrekking hebben op MBO, HBO en volwasseneneducatie. Zowel in Vitaal Breda als Ondernemend Breda richt onderwijs zich op de juiste mensen op de juiste plek krijgen. En daar de juiste vaardigheden en competenties leren waarmee optimaal kan worden deelgenomen aan onze maatschappelijke. De juiste plek is net zo belangrijk voor kinderen in de voorschool als afgestudeerden van het Hoger Onderwijs in Breda die de arbeidsmarkt op komen. Daar is de aanpak in Breda op gericht, een basis die alle kansen voor een leven lang leren mogelijk maakt.

In 2017 zetten we in op samenwerking met onder andere de Missing Chapter Foundation. We zijn benieuwd naar het perspectief van kinderen op bepaalde maatschappelijke vraagstukken.

Wat gaan we ervoor doen?

Door te investeren in preventieve activiteiten in het voorliggende veld, kan de inzet van zwaardere en duurdere vormen van jeugdhulp op de langere termijn voorkomen worden. Met de ambitie Breda, Kindvriendelijke Stad leggen we de focus op drie speerpunten: het fysieke aanbod, de sociale ontwikkeling en de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij hun fysieke en sociale omgeving in Breda. Dit gebeurt onder meer door de versterking van de vindplaatsen en het vrijetijdsaanbod in de wijk. Ook worden er verschillende pilots uitgevoerd om de samenwerking te versterken tussen de (sport-)verenigingen, jeugdwerk en het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) Breda.

Jeugd en ouders ontvangen wanneer nodig ondersteuning dichtbij huis van de professionals van het CJG Breda. Is er meer nodig, dan wordt er specialistische hulp ingezet. Door een versterking van het lokale jeugdveld, de focus op preventie en een doorontwikkeling van het CJG Breda zetten we in op een vermindering van het gebruik van specialistische jeugdhulp en de afname van (de duur van) jeugdbeschermingsmaatregelen op de langere termijn. Samen met de zorgaanbieders is er in 2016 een spoorboekje opgesteld met concrete activiteiten voor de verdere transformatie van de jeugdhulp. Om de toegang tot de jeugdhulp en de generalistische hulp te versterken zijn we gestart met diverse nieuwe werkwijzen, waaronder de pilot ‘Doorgaande hulpverlening 16 – 27 jaar’ en de werkwijze met de ziekenhuis-CJG-ers in het Amphia ziekenhuis. Ook wordt de samenwerking verder vormgegeven tussen de jeugdgezondheidszorg, huisarts en het CJG Breda. In 2017 zetten we deze activiteiten voort.


Met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) stimuleren we een gezonde leefstijl onder kinderen en jongeren. Dit doen we door meer bewegen en gezonde voeding te stimuleren in samenwerking met private partijen, maatschappelijke organisaties en zorgverleners. Hierdoor voorkomen en dringen we het overgewicht onder jongeren terug. We gebruiken het JOGG-netwerk om activiteiten op te zetten of bestaande initiatieven verder te versterken.

We zorgen dat er geen jongere zonder startkwalificatie van school gaat. Introductie van een nieuwe aanpak voor voortijdig schoolverlaten en voorkomen van schooluitval, onder andere door het aanstellen van een Stedelijk Coördinator Voortijdig Schoolverlaten.

Er komt focus op taalonderwijs; gezamenlijke aanpak van ouders en kinderen, meer taalklassen op PO scholen, zachte landing in regulier onderwijs van kinderen van nieuwkomers, snellere doorstroom vanuit ISK naar het regulier VO, bibliotheek en de Voorleesexpress in het AZC.

In samenwerking met de regio West Brabant West is de regio West Brabant Oost, waartoe Breda behoort, in 2015 gestart met de transformatiemonitor Jeugd. De tweede monitor is begin 2016 opgeleverd, de derde monitor wordt in de eerste helft van 2017 opgeleverd. Over 2017 wordt begin 2018 een monitor opgeleverd. Daarnaast wordt momenteel door de 2 regio’s een kwaliteitsmonitor Toegang en Jeugdhulp ontwikkeld om de kwaliteit van de Toegang tot Jeugdhulp en de daadwerkelijke geleverde Jeugdhulp te meten. Binnen de gemeente Breda worden deze monitors weer afgestemd op de monitoring in het kader van het totale sociale domein. Tenslotte is er het verplichte onderzoek naar de cliëntervaring. Deze wordt in de regio’s West Brabant Oost en West Brabant West gecombineerd met de 2 jaarlijkse populatieonderzoeken. In 2017 wordt de eerste aangeleverd bij het ministerie.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
2014KaderstellendBeleidskader Jeugdhulp 2014
2015KaderstellendJeugdhulp 2015 (van beleid naar uitvoering)
Jeugdmagazine Breda 2015-2016 (Actieplan 2016)

Gerelateerde producten

Risico's

Voor de diverse thema’s van programma Vitaal & Sociaal zijn de volgende risico’s benoemd:

Onzekerheid over de hoogte van de Wsw subsidie als gevolg van de gehanteerde verdelingsmethodiek van het landelijk Wsw budget.

De ATEA-Groep loopt ondernemersrisico’s, vooral binnen ‘Industrie’ van het Werkbedrijf, waarbij de private omzet op een beperkt aantal klanten wordt gerealiseerd.

Onzekerheid over toereikendheid budget BUIG. Het BUIG budget 2017 voor de afzonderlijke gemeenten wordt pas bekend gemaakt uiterlijk 1 oktober 2016. Het objectieve verdeelmodel pakt ongunstig uit voor de gemeente Breda. Het model is in ontwikkeling, er worden nog steeds verbeteringen aangebracht. De uitkomst van het model voor de budgetten BUIG 2017 van de individuele gemeenten wordt pas bekend uiterlijk 1 oktober 2016. De gemeente Breda loopt, net als elke andere gemeente, voor 2017 en verder, een maximaal risico van 10%, dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 6,2 miljoen. Is het tekort groter dan € 6,2 miljoen dan springt de Rijksoverheid bij (Vangnetregeling).

Daarnaast is er nog een risico met betrekking tot de tegemoetkoming (voorfinanciering) in de kosten die gemeenten maken voor bijstandsuitkeringen voor statushouders. Op dit moment nog onduidelijk hoe deze afspraak nader wordt uitgewerkt.

Landelijk is er nog geen helderheid onder accountants over de wijze waarop onderzocht moet worden of een rechtmatigheidsverklaring kan worden afgegeven. Hierdoor kunnen we daar vooraf nog geen rekening mee houden bij de inrichting van ons eigen kwaliteitssysteem. Dat kan leiden tot een trage afwikkeling van het accountantsonderzoek.

Leren, ontwikkelen en werken

Wat willen we bereiken?

Elk kind krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past. We willen dat iedere jongere naar school gaat of werkt of hulp krijgt om dat te realiseren. Een belangrijk speerpunt is het voorkomen dat jongeren vroegtijdig schoolverlaten. We streven er naar dat iedereen Nederlands kan spreken, lezen en schrijven. Alle Bredanaars werken naar vermogen in een reguliere baan. Bredanaars met een gemeentelijke uitkering, voor wie (regulier) werken (nog) niet mogelijk is, doen mee naar vermogen. Zij werken aan hun ontwikkeling en leveren een (maatschappelijke) bijdrage aan Breda. Alle Bredanaars zijn in staat in hun eigen levensonderhoud te voorzien en zijn financieel zelfredzaam.

Wat gaan we ervoor doen?

Samen met het veld – van primair t/m hoger onderwijs en de voorschoolse voorzieningen- wordt de Strategische onderwijsagenda uitgevoerd. Met behulp van voor- en vroegschoolse educatie zorgen we dat alle kinderen een goede schoolstart kunnen maken. Binnen het thema taal is er in 2017 veel aandacht voor de bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen en de tijdige start met de Nederlandse taal bij statushouders. We zetten in op de aanpak bij jonge kinderen en hun ouders om zo de resultaten te vergroten. Samen met het onderwijs en maatschappelijke organisaties zetten we diverse activiteiten en trajecten in om te voorkomen dat zo min mogelijk jongeren zonder startkwalificatie van school gaan. Werk is de beste manier om in de maatschappij mee te doen en sociale uitsluiting te voorkomen. Werk maakt mensen economisch en sociaal zelfstandig en zelfredzaam. We ondersteunen de gemeentelijke doelgroep om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Hiertoe worden trajecten en activiteiten ingezet. We bieden een vangnet en perspectief aan kwetsbare burgers en we voorkomen van afglijden in schulden. Maatwerk is het uitgangspunt, want niet iedereen is hetzelfde.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument

Gerelateerde producten

Risico's

Voor een toelichting op de risico’s wordt verwezen naar het thema Opgroeien.

Betrokken zijn

Wat willen we bereiken?

Bewoners ervaren dat ze een zinvolle daginvulling hebben, dat ze van waarde zijn, iets nuttigs doen en er dus toe doen. Dat kan door te werken, maar ook door op een andere manier bij te dragen aan de maatschappij, zoals het verzorgen van familie of gezin of vrijwilligerswerk. Bewoners zijn betrokken bij hun omgeving en participeren daarin. Zij tonen eigenaarschap. Een bijdrage leveren aan je omgeving doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Bewoners die een bijdrage willen leveren of een initiatief willen opzetten, worden daarbij ondersteund.

Mantelzorgers zijn een groep die speciale aandacht krijgt. Wij werken aan een omgeving waarin mantelzorg wordt herkend en bespreekbaar is. Mantelzorgers voelen zich gesteund in het combineren van hun dagtaken met de extra zorgtaken en kunnen een beroep doen op (informele) ondersteuning, wanneer ze dat nodig hebben. Deze ondersteuning is maatwerk. Ook in 2017 bieden we mantelzorgers de mogelijkheid tot het inzetten van de dienstencheque Huishoudelijke Verzorging.

2017 is het jaar van de vrijwilliger. De vrijwilligerspenning bestaat 25 jaar, dat gaan we vieren. Een jaar waarin we op verschillende manieren vrijwilligers actief op verschillende terreinen in het zonnetje gaan zetten. We hebben samen met onze partners zoals Zorg Voor Elkaar aandacht voor elkaar in wijken en buurten ook voor de kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie of psychische aandoeningen.

Wat gaan we ervoor doen?

Inzetten op verbetering van zorg en oplossingen op maat.

Als hoofduitgangspunt hanteren wij: “Vrijwillige inzet waar het kan, betaald waar het moet.”

Wanneer professionele zorg (voor jong en oud) nodig is, dan organiseren we dit, tijdig, op maat, in de nabijheid van inwoners en integraal.

We maken gebruik van innovatieve ideeën om de toegang tot zorg en ondersteuning te verbeteren. Innovatie doe je samen door van elkaar te leren.

We richten het vrijwilligersbeleid op een eigentijdse manier in, stimuleren en faciliteren vrijwillige inzet, geven ruimte aan nieuwe initiatieven en zorgen voor een goede match tussen vraag en aanbod. Vrijwillige inzet kan zich richten op het bieden van een helpende hand aan medebewoners die hun zelfredzaamheid dreigen te verliezen, maar het betreft evenzeer de vraag aan vrijwilligers vanuit (vrijwilligers- en maatschappelijke) organisaties en sportclubs.

We zetten in op zorg en innovatie samen met onze partners in Breda en de regio en zoeken daarbij ook aansluiting met het onderwijs.

Vrijwilligers en mantelzorgers worden intensief betrokken.

Verder investeren in het uitbreiden van mantelzorgondersteuning, binnen ZorgvoorelkaarBreda.

Interreg project Cross care en Europese proeftuin zal in 2017 verder zijn beslag krijgen. Ondernemers worden hierbij uitgedaagd om een vernieuwend idee aan te dragen dat bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Vanuit het Bredase zorginnovatieplatform worden cross overs tussen de creatieve industrie en zorg en welzijnspartijen gestimuleerd. Hierdoor ontstaan ook ideeën die na selectie gebruik kunnen maken van deze regeling.

Zorg voor elkaar Breda opereert zelfstandig, zodat elke Bredanaar die dat nodig heeft, kan rekenen op passende ondersteuning.

Met het wijkgericht werken (inclusief wijkimpuls) werken ( we verder aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Wensen, ideeën en het gemeentelijk beleid worden bij elkaar gebracht. Bewoners en hun initiatieven staan daarbij centraal en er is volop ruimte voor experimenten en innovatie. In de wijkplatforms bespreken bewoners en andere betrokkenen in de wijk initiatieven en adviseren over versterking en het in uitvoering brengen van deze initiatieven (zie ook bij thema Ontmoeten).

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
Voorjaarsnota Breda 2016

Gerelateerde producten

Risico's

Voor een toelichting op de risico’s wordt verwezen naar het thema Opgroeien.

Leven

Wat willen we bereiken?

Inwoners zitten lekker in hun vel en voelen zich fit en gezond. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Wanneer mensen zich prettig voelen in hun leefomgeving, draagt dat bij aan hun gevoel van welzijn. Als mensen zich fitter voelen, zijn zij in staat om langer prettig thuis te wonen. Indien nodig, krijgen zij daarbij hulp en ondersteuning. Bewoners zijn zich bewust van het belang van een actieve en gezonde leefstijl. Een leefstijl waarbij men voldoende beweegt en gezond eet.

Sporten en bewegen is voor veel mensen een sociale en zinvolle activiteit en levert ook andere positieve neveneffecten op. Bijvoorbeeld een betere gezondheid en motoriek en minder overgewicht. Het beweegaanbod in Breda is voor iedereen toegankelijk en sluit aan op de behoeften van alle inwoners. Zij die weinig bewegen, stimuleren wij dit meer te gaan doen. We maken deelname aan sport mogelijk voor mensen die buitenspel staan omdat zij het lidmaatschap niet kunnen betalen, maar ook voor mensen die het ontbreekt aan een sociaal netwerk of vaardigheden. Iedereen kan sporten in Breda en inwoners die hierbij hulp hierbij nodig hebben, krijgen dat, ongeacht achtergrond, beperking of levenssituatie. Dit realiseren we bijvoorbeeld door middel van de inzet van sportcoaches en het faciliteren van Open clubs.

De inrichting van de openbare ruimte nodigt uit tot bewegen. Sportaccommodaties zijn gericht op multifunctioneel gebruik. Verenigingen stellen hun accommodatie ook open voor andere doelgroepen en leveren zo een bijdrage op het gebied van welzijn, gezondheid, participatie en zorg. Beweegaanbieders zijn maatschappelijk betrokken, bieden een veilige omgeving om te bewegen en maken optimaal gebruik van de inzet van vrijwilligers.

Sport is leuk, het verbindt mensen en draagt bij aan een gezond en vitaal Breda. We willen heel Breda in beweging krijgen en sport nog aantrekkelijker maken. Voor iedereen ongeacht afkomst, draagkracht of lichamelijke conditie. Breda heeft al een sportief imago en de komende jaren gaan we met elkaar aan de slag om dit nog verder te versterken.

Bredanaars zijn betrokken bij elkaar om voor iedereen een goede leefomgeving en sociaal netwerk te vormen. Mensen met een fysieke of mentale beperking hebben dezelfde kansen en mogelijkheden om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Ook wanneer sprake is van hoge zorggerelateerde kosten.

Wat gaan we ervoor doen?

We stimuleren sportbeoefening vooral voor mensen die achterblijven in deelname aan sport. Daarnaast worden kinderen en jongeren uit gezinnen met onvoldoende financiële draagkracht ondersteund. Met oog voor de kosten zorgen we voor goede sportvoorzieningen en ondersteunen we initiatieven gericht op sportiviteit en respect. Daarnaast investeren we in bestaande en nieuwe sport- en beweegfaciliteiten in de openbare ruimte.

Bredase sportcoaches zijn in alle wijken van de stad actief en bereiken via scholen, verenigingen en andere maatschappelijke partners een groot aantal inwoners. Het jaar rond worden er tal van aansprekende activiteiten aangeboden. Vanaf 2017 leggen nog we nadrukkelijker de koppeling met het sociaal domein. Dat doen wij door sportcoaches ook in te zetten op het gebied van welzijn, zorg en participatie.

Met de oprichting van een sportleerbedrijf intensiveren we de samenwerking tussen sportopleidingen, het primair onderwijs en sportaanbieders. De gecoördineerde inzet van studenten en stagiaires versterkt het sportaanbod op scholen, bij verenigingen en in de wijk.


Wat is de uitdaging?
Verbeteren van het aanbod en de infrastructuur voor sport. Ten minste 75% van de inwoners doet regelmatig aan sport.

Sportverenigingen hebben een sterke maatschappelijke functie. Zij dragen bij aan doelen op het gebied van gezondheid, participatie en zorg en stellen hun accommodatie open voor andere doelgroepen.

Sportaanbieders bieden goede omstandigheden aan leden en vrijwilligers (sociale veiligheid, goed vrijwilligersbeleid, etc.). Zij maken volwaardig deel uit van het sociaal-maatschappeiljk netwerk in de wijk.

Ten minste 50 sportaanbieders hebben een aanbod voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, chronisch zieken).

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
Kader Breda Doet Samen Verder!

Gerelateerde producten

Risico's

Voor een toelichting op de risico’s wordt verwezen naar het thema Opgroeien.

Ontmoeten

Wat willen we bereiken?

De contacten met andere mensen dragen voor veel mensen bij aan zich thuis voelen in hun stad, wijk of dorp. Contact met mensen kan eenzaamheid voorkomen. Wanneer mensen een eigen netwerk hebben, kunnen zij daar vaak ook op steunen wanneer het (even) niet goed gaat. In eerste instantie is dit aan inwoners zelf om contacten met anderen te leggen. Kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, kinderen in achterstandsposities, chronisch zieken en ouderen die hulp nodig hebben, of bewoners met geldzorgen, mogen rekenen op onze steun. (Het aanbod van) organisaties die die steun bieden, brengen we zoveel mogelijk samen onder een dak, zoals buurt- en gemeenschapshuizen. Daarnaast zijn er ook andere maatschappelijk voorzieningen die als ontmoetingsplek gebruikt worden: bijvoorbeeld scholen, sportkantines, sportzalen, scoutinggebouwen en ontmoetingsruimten in woon-zorgcomplexen. Ook parken en pleinen in de openbare ruimte bieden ruimte om elkaar te ontmoeten. En uiteraard is er ook nog de commerciële sector (horeca) die zaalruimtes aanbiedt.

De Gemeentelijke Beleidsmonitor vindt tweejaarlijks plaats. De vorige meeting was van 2015. De volgende meeting vindt plaats over 2017. Resultaat is zichtbaar in 2018.

Wat gaan we ervoor doen?

Samen met betrokken organisaties, vrijwilligers én bewoners werken wij bottum-up aan het mogelijk maken van ontmoeten in wijken en dorpen. Sociale netwerken zijn hierin heel belangrijk.

Bestaande netwerken houden wij in stand met ondersteuning naar behoefte.

Nieuwe netwerken brengen wij tot stand door juiste partijen te verbinden.

Ontmoeting vindt plaats naar behoefte van bewoners; wij maken de ontmoeting mogelijk. Maatschappelijke voorzieningen (accommodaties) dienen als ontmoetingsplek.

Wensen en behoefte van bewoners met betrekking tot ontmoeten worden gedeeld aan het wijkplatform , dat samen met bewoners wordt opgericht en bemenst. Door wijkgericht te werken kennen wij de behoeften van de wijken en dorpen.

Om initiatieven in het kader van ontmoeten van bewoners verder te helpen, kunnen zij zich melden bij het wijkplatform. Het wijkplatform bekijkt of het initiatief aansluit bij de behoeftes van de wijk. Samen met de initiatiefnemer wordt bekeken wat nodig is om het initiatief te versterken en de kans van slagen te vergroten. Wij faciliteren de wijkplatforms.

Met de extra investering krijgen de initiatieven en het wijkeigenaarschap in de wijken en dorpen de gewenste kracht. Daarmee wordt de leefbaarheid in de wijken en dorpen versterkt. Zo zorgt de investering er voor dat de “beweging naar de voorkant” in het Sociaal Domein stevig wordt ingezet; met als resultaat meer gelukkige en gezonde Bredanaars en minder behoefte aan duurdere zware vormen van zorg.

De extra middelen worden ingezet voor:

- Het opzetten en verder ontwikkelen van wijkplatforms;

- Methodiekontwikkeling; het ontwikkelen van een werkwijze voor de wijkplatforms en de ondersteuning daarvan door de wijkmanagers/wijkbeheerders;

- Het monitoren van en rapporteren over de werkzaamheden van de wijkplatforms, waarbij het vooral gericht op het beoordelen en van initiatieven, het versterken daarvan en indien nodig advisering over subsidiëring;

Het financieel ondersteunen van initiatieven.


De middelen zijn onderverdeeld in:
- Het opzetten van wijkplatforms, monitoring en rapportage en methodiekontwikkeling € 0.4 miljoen en

- Flexibel budget voor initiatieven € 0.1 miljoen.

Met Wijkimpuls (conform de Alliantie-afspraken 2015-2018) blijven wij ons inzetten op sociale en economische participatie in de 7 impulswijken: Geeren-Noord, Geeren-Zuid, Biesdonk, Wisselaar, Heuvel, Muizenberg en Kesteren (zie ook bij thema Betrokken zijn).

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
Breda, Kindvriendelijke stad 2017
Beleidsplan Wmo (Goede zorg doen we samen)
Actieplan Zorginnovatie
Beleidskader Participatie
Wijkimpuls 2015-2018
Meerjarenplan Schuldhulpverlening (Samen uit de schulden)
Strategische Onderwijsagenda 2015-2016
Manifest VVE (voor een goede (voor-) schoolse start)
Aan tafel (werkwijze wijkplatforms)
Opvang en ondersteuning in West-Brabant
Beleidskader kwetsbare groepen regio West-Brabant
Ontwikkelagenda West-Brabant Geeft Thuis!
Plan van aanpak Statushouders

Gerelateerde producten

Risico's

Voor een toelichting op de risico’s wordt verwezen naar het thema Opgroeien.

Thuis

Wat willen we bereiken?

We willen dat er voldoende opvang en ondersteuning is voor mensen die door diverse problemen dakloos worden. Dat doen we voor de kwetsbare mensen in Breda én in de regio. We zorgen dat mensen die dat nodig hebben beschermd en veilig kunnen wonen. De aanpak per doelgroep is verschillend. Ook het begeleiden van de deze mensen hoort hierbij. De gemeente Breda neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het urgente huisvestingsprobleem van vluchtelingen. Hierbij gaat het naast huisvesting ook om duurzame integratie. We zorgen dat uitgeprocedeerde asielzoekers en andere mensen die zonder verblijfsrecht in Breda zijn, gebruik kunnen maken van een geschikte voorziening. We bevorderen de begeleiding van deze mensen naar een terugkeer naar hun land van herkomst.

Wat gaan we ervoor doen?

We zorgen dat mensen die dat nodig hebben beschermd en veilig kunnen wonen. We geven uitvoering aan de regelingen voor Vrouwenopvang en Huiselijk geweld: Verzorgen van training en afstemming met professionals op het gebied van (Vroeg-)Signalering en Signs of Safety; Doorontwikkelen van Veilig Thuis en de vrouwenopvang; Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; Doorontwikkelen van de samenwerking met de 18 gemeenten in de regio (Monitor Veilig Thuis). Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang samen maken we een regionaal plan van aanpak, waarin we samen met de regiogemeenten aangeven hoe we de decentrale verantwoordelijkheid voor beide terreinen verdelen. Dit leidt eind 2017 tot een bestuurlijk vastgesteld plan. Ondertussen bieden bieden we beschermd wonen voor een ieder die dat nodig heeft: het organiseren van aanbod voor de groep licht verstandelijk beperkten; de transformatie van de bestaande voorzieningen in de lijn van de ambitie van de commissie Dannenberg: zo zelfstandig en normaal mogelijk; nieuwe afspraken met woningcorporaties en particuliere verhuurders en ontwikkelaars om zelfstandig wonen mogelijk te maken; het uitvoeren van een pilot met de zorgverzekeraar naar randvoorwaarden voor acceptatie van kwetsbare groepen in de wijk. We voeren het Stedelijk Kompas uit: Bieden van passende ondersteuning en zorg via het Loket Centraal Onthaal en Housing First; Opstellen van een herstelplan voor alle dak- en thuislozen; Terugbrengen van de sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen; Uitvoeren van de nieuwe regionale afspraken met gemeenten en partners;. Het onderzoeken van de noodzakelijke randvoorwaarden voor acceptatie van kwetsbare groepen in de wijk.

We zorgen voor het huisvesten van verblijfsvergunninghouders en COA plaatsingen (de woningbouwcorporaties zijn verantwoordelijk voor de woningtoewijzing). Verstrekken van uitkeringen inclusief bijzondere bijstand voor o.a. inrichtingskosten via ATEA. Vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt om zo een activeringstraject of een leerwerktraject in te zetten.

We bieden vluchtelingen en asielzoekers een geschikte voorziening. Daarnaast bieden we bemoeizorg voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen terugkeren naar hun land van herkomst. We ondersteunen de terugkeer naar het land van herkomst voor (dreigend) dak- en thuislozen uit Midden- en Oost-Europa.

Wat is de uitdaging?

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument

Gerelateerde producten

Risico's

Voor een toelichting op de risico’s wordt verwezen naar het thema Opgroeien.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

ThemaJaarrekening 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Opgroeien74.41182.33276.45752.89752.97853.192
Betrokken zijn33.77843.99637.01236.60936.34336.325
Thuis43.44142.47143.34843.16343.99743.993
Leren, ontwikkelen en leren143.699129.406114.570112.762111.730110.441
Leven14.92315.52314.07213.91713.91713.917
Ontmoeten6.14610.4424.7274.0673.0643.060
Totaal lasten316.397324.169290.185263.415262.029260.929
Baten
Opgroeien30.51731.27429.5965.2395.2395.239
Betrokken zijn3.9384.2003.1003.1003.1003.100
Thuis1.7531.6921.6451.6451.6451.645
Leren, ontwikkelen en leren92.95482.89783.57683.57683.57681.436
Leven1.4041.356845845845845
Ontmoeten2.6811.88888888888
Totaal baten133.248123.307118.85094.49494.49492.354
Mutaties in reserves
Stortingen6277980000
Onttrekkingen2.9945.2382.9852.6852.6852.685
Totaal reserves-2.366-4.440-2.985-2.685-2.685-2.685
Totaal ten laste van de algemene middelen180.783196.423168.349166.235164.849165.889

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

De lagere lasten bij het thema opgroeien zijn met name toe te wijzen aan Jeugdhulp waarvoor vanuit het Rijk de integratie-uitkering met € 3,3 miljoen naar beneden wordt bijgesteld ten opzichte van 2016, doordat vanaf 2017 het budget voor kinderen met een voogdijmaatregel en jongeren van 18 jaar en ouder verdeeld worden op basis van een nieuwe bron en recentere data. Deze negatieve bijstelling vormt geen knelpunt. De uitkering vanuit het Rijk is voor 2016 te hoog geweest waardoor middelen zullen resteren eind 2016. Vanaf 2017 zullen de lasten meer in lijn zijn met de uitkering die vanuit het Rijk wordt ontvangen.
De overige verlaging van lasten en daling van inkomsten van € 1,7 miljoen komt door het wegvallen van de eenmalige middelen voor onderwijsachterstandenbeleid en het regionale meld- en coördinatiepunt voor vroegtijdig schoolverlaters en een verwachte korting op de structurele middelen voor onderwijsachterstandenbeleid.

Bij het thema 'Betrokken zijn is van de door het rijk toegekende middelen voor 2016 voor huishoudelijke hulp toelage een bedrag beschikbaar van €4,2 miljoen. Aangezien de begrote € 4,2 miljoen in 2016 niet volledig wordt uitgegeven zullen voorstellen worden gedaan om de inzet van de middelen voor huishoudelijke hulp toelage te verbreden, waaronder voor bestedingen in 2017.Vooruitlopend op deze besluitvorming is er voor 2017 geen bedrag begroot voor huishoudelijke hulp toelage.
In de begroting 2016 is voor volwassenen maatwerkondersteuning een risicobudget begroot van € 0,6 miljoen. Door de lagere uitkering vanuit het Rijk is dit budget verlaagd naar € 0,1 miljoen voor 2017. De begrote uitvoeringskosten zijn € 0,2 miljoen hoger dan 2016 door uitbreiding van de wijkteams.
Op basis van inzicht op de ontvangen eigen bijdragen 2015 is in vergelijking met de begroting 2016 de eigen bijdragen voor huishoudelijke verzorging met € 1,1 miljoen naar beneden bijgesteld. De begrote uitgaven voor huishoudelijke verzorging zijn met € 0,2 miljoen verlaagd.

In hetthema Thuis zijn de lasten voor beschermd wonen opgehoogd op basis van de hogere rijksuitkering.

Voor het themaLeren, ontwikkelen en werken geldt dat op het moment van het opstellen van de begroting er nog onzekerheden zijn over het budget BUIG 2017 dat van het Rijk ontvangen wordt. In het najaar 2016 wordt meer duidelijkheid verwacht. Vooralsnog is de begroting 2017 voor BUIG gelijkgesteld aan de begroting 2016.
Voor de transformatie van de drie Sociale Werkbedrijven in West-Brabant was in 2016 € 1,4 miljoen eenmalig vanuit het Rijk beschikbaar en € 0,9 miljoen voor het inrichten van de regionale werkbedrijven en realiseren van regionale samenwerking met betrekking tot het realiseren van banenafspraken.
Voor schuldhulpverlening zijn de lasten € 0,5 miljoen hoger begroot dan voor 2016. Met extra formatie moet de geboden hulp- en dienstverlening een stap naar voren doen. Deze ontwikkelingen zijn vastgelegd in het Meerjarenplan Schuldhulpverlening.

Bij het thema Leven  zijn de begrote lasten voor maatwerk Wmo € 0,6 miljoen lager dan 2016. Dit is met name toe te schrijven aan de vervoersvoorzieningen collectief vervoer als gevolg van het resultaat van de aanbesteding. De baten zijn € 0,3 miljoen lager dan in de begroting 2016 als gevolg van lagere klantbijdragen en een lagere bjdrage vanuit de provincie.

De aanpassingen in het thema Ontmoeten  worden veroorzaakt door de afloop van programma Wijkontwikkeling.

Mutaties in reserves

(bedragen x € 1 miljoen)

Stand op

Mutaties in

Stand op

Reserves

1-1-2017

2017

31-12-2017

Reserves Atea

-

-

Armoedebestrijding

-

-

Reserve sociale zaken en werkgelegenheid

-

-

Reserve Sociaal Domein

19.974

-2.615

17.359

Wijkontwikkeling

3.406

-371

3.035

WMO/Zorgfonds

-

-

Totaal reserves

23.380

-2.986

20.394

Mutaties in voorzieningen

Stand op

Mutaties in

Stand op

Voorziening

1-1-2017

2017

31-12-2017

0

0

0

0

0

Totaal voorzieningen

0

0

0

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet in

Nog te voteren in

Totaal beschikbaar in

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

Geraamde uitgaven

1-1-2017

2017

2017

2017

2018

2019

2020

Dr.J. Ingenhouszplein

167

0

167

0

0

0

0

Totaal

167

0

167

0

0

0

0

Verbonden partijen