Geprognosticeerde balans

Inleiding geprognosticeerde balans

In het kader van de verbetering van het financieel beeld van de gemeente wordt vanaf de Begroting 2017 een geprognosticeerde balans opgenomen. Hierin worden overigens alleen de onderdelen opgenomen die van belang zijn voor de berekening van het EMU-saldo waarmee het tekort c.q. overschot van `kasstromen` wordt bepaald. Dit EMU-saldo wordt in relatie gebracht met de totale financiële positie van de overheid te weten het rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten. Dit totaal mag, volgens de EU-richtlijnen niet meer bedragen dan -3%.
In deze geprognosticeerde balans is in bedrag van de algemene reserve opgebouwd uit twee onderdelen te weten een algemeen deel van € 80,5 miljoen en een specifiek deel Sociaal domein van € 20 miljoen.

(Bedragen x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

.. Immateriële vaste activa

0

0

0

0

.. Algemene reserves

100.454

102.605

105.304

110.677

.. Materiële vaste activa

439.727

458.563

466.870

468.118

.. Bestemmingsreserves

31.128

27.194

24.192

22.088

.. Financiële vaste activa

186.433

186.433

186.433

186.433

.. Nog te bestemmen resultaat

1.841

4.406

4.116

5.479

Vlottende activa

Voorzieningen

53.640

50.161

48.266

51.790

.. Voorraden gronden

55.164

55.164

55.164

55.164

..Uitzettingen

46.678

46.678

46.678

46.678

Vaste schulden

429.968

429.968

429.968

429.968

..Overlopende activa

53.993

53.993

53.993

53.993

Vlottende passiva

Liquide middelen

4.179

4.179

4.179

4.179

..Vlottende schuld

48.989

48.989

48.989

48.989

..Overlopende passiva

71.127

71.127

71.127

71.127

.. Sluitposten

49.027

70.560

81.355

74.447

786.174

805.009

813.317

814.564

786.174

805.009

813.317

814.564

EMU-saldo

-5.392

19.762

10.528

10.250