Weerstandsvermogen en risico`s

De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de algemene reserve. Deze algemene reserve het primair tot doel het opvangen van negatieve effecten, de bufferfunctie.
Het actuele verloop van deze reserve is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A) Algemene reserve

Stand reserve 31-12-2014

71,0

Resultaatbestemming 2015

-5,5

Toevoeging algemene reserve 2015

3,3

Rentemutatie 2015

4,9

Gecorrigeerde stand per 1-1

73,7

80,2

83,0

83,9

86,1

Bij: rentetoevoegingen

6,4

5,1

0,9

2,2

2,2

(inclusief bespaarde rente)

Bij: totaal geraamde stortingen

4,5

0,4

1,0

Af: totaal geraamd onttrekkingen (incl. keuzes)

-4,4

-2,7

-1,0

Stand algemene reserve per 31-12

80,2

83,0

83,9

86,1

88,3

De algemene reserve laat ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016 een nagenoeg gelijke ontwikkeling zien. De komende jaren groeit de omvang dan ook geleidelijk. Toch zal de groei van de algemene reserve vanaf 2018 minder snel gaan vanwege de wijziging van het BBV met betrekking tot de rente aangezien de omslagrente wordt gehanteerd. Met ingang van 2018 wordt het rentepercentage, zoals bij het meerjarenperspectief vermeld, bijgesteld naar 2%. Dit heeft uiteraard een (negatief) effect op de groei van de algemene reserve. Jaarlijks betekent dit een lagere toevoeging van € 2 miljoen.
De risicopositie is geactualiseerd en bedraagt € 58,6 miljoen. Dit is nagenoeg gelijk aan de risico-omvang van de voorjaarsnota.  Hierin zijn nog wel de risico's met betrekking tot BUIG  (thans € 7,8 miljoen) en resultaten ATEA groep opgenomen (€ 10,2 miljoen). Wanneer we dit risico met betrekking tot BUIG en ATEA uit het risicoprofiel halen en relateren aan de reserve sociaal domein dan resteert een risicoprofiel naar € 40,6 miljoen. Mochten deze risico's zich voordoen dan worden deze uiteraard ten laste van de reserve sociaal domein gebracht.

Confrontatie beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit

Confrontatie van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit leidt tot de conclusie dat de risico's voldoende afgedekt zijn door de algemene reserve. Het weerstandsvermogen bedraagt  per saldo € 47,7 miljoen en is daarmee hoger dan bij de Voorjaarsnota. Hierbij is overigens nog geen rekening gehouden met het verwachte (positieve) resultaat voor 2016 wat volgens de bestendige gedragslijn toegevoegd wordt aan de algemene reserve..
Gelet op het positief weerstandsvermogen wordt in 2017 een bedrag van € 2,0 miljoen onttrokken uit de algemene reserve voor een aantal eenmalige capaciteitsvraagstukken zoals deze onder het onderdeel ambities verwoord zijn.

Reserve sociaal domein:

De reserve sociaal domein is bij de vaststelling van de jaarrekening ingesteld. De omvang hiervan bedroeg begin 2016 € 21,2 miljoen. Voor 2016 wordt een positief saldo binnen het sociaal domein verwacht welke aan deze reserve wordt toegevoegd. In de voorjaarsnota 2016 waren diverse impulsen opgenomen welke vanuit de reserve sociaal domein worden bekostigd. De omvang hiervan bedraagt € 5,4 miljoen.
De reserve sociaal domein blijft met inbegrip van het verwachte positieve saldo voor 2016 en de impulsen uit de voorjaarsnota van € 5,4 miljoen voldoende groot om de risico's met betrekking tot BUIG en ATEA op te vangen. met deze actuele ontwikkelingen/informatie is bij de ambities rekening gehouden. Bij de ambities is daarom een aantal speerpunten opgenomen welke vanuit de reserve sociaal domein worden bekostigd tot een bedrag van € 2,965 miljoen. Deze speerpunten betreffen Werk aan de Wijk, flexibel budget wijken, ambachtshuis, Stad van de kinderen  en een aantal knelpunten in 2017. Deze zijn elders toegelicht.
Na inzet voor deze speerpunten en toevoeging van het verwachte saldo van 2016 blijft in de reserve sociaal domein  een bedrag van € 21,5 miljoen beschikbaar voor de afdekking van de risico's BUIG en ATEA. In dit saldo van de reserve is overigens nog geen rekening gehouden met een potentieel aanwezig positief saldo binnen het sociaal domein in 2017.