Landelijke taakvelden en indicatoren

Overzicht geraamde investeringen

Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2016-2019

Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht moties voorjaarsnota

Toelichting financiële begrippen